Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Најчешћа питања и одговори

ПИСМОНОСНЕ УСЛУГЕ

У свим поштама Пошта Српске можете извршити предају свих врста пошиљака, као и све врсте уплата. Специфичне врсте посла се врше у одређеним поштама, а више о тачним локацијама можете сазнати у нашем дијелу Пронађи пошту – Претрага осталих услуга

Уколико желите потврду уручења пошиљке, потребно је да приликом слања изаберете једну од пошиљака са регистрованим бројем пријема, односно пошиљку за коју приликом слања добијете Потврду о пријему и за коју пошиљалац потписује приликом уручења. Ове пошиљке су: препоручена и вриједносна пошиљка, пакет или пошиљка брзе поште.  На основу пријемног броја можете на нашем сервису Праћење пошиљака да видите статус своје пошиљке.

Уколико ипак желите да добијете на кућну адресу потврду уручења, потребно је да уз изабрану врсту пошиљке тражите и посебну услугу Повратница.

Корисници поштанских услуга могу све поштанске пошиљке примати и путем пуномоћника. Пуномоћ за правно лице овјерава овлашћено лице у том правном лицу, а пуномоћ за физичко лице овјерава надлежни државни орган, нотар или Пошта. Пуномоћ важи до датума наведеног у пуномоћи или до опозива пуномоћи.

 • давалац пуномоћи може пуномоћ дати само пословно способном лицу, а пуномоћ се не може издати лицу које је неписмено или се не може потписати,
 • корисник услуга може истовремено издати више пуномоћи, а једном пуномоћи може овластити највише три лица,
 • пуномоћ се може издати за пријем свих поштанских пошиљака, за поједине врсте пошиљака или за поједину пошиљку,
 • за кориснике поштанског прегратка пуномоћ се може издати само за пријем свих врста поштанских пошиљака,
 • пуномоћ се издаје за календарску годину и важи до датума наведеног у пуномоћи, а најдуже до краја те календарске године,
 • пуномоћ се издаје у два примјерка, од којих један примјерак задржава Пошта, а други примјерак се даје кориснику.

У случају када Пуномоћ овјерава Пошта, наплаћује се поштарина одређена Цјеновником. Приликом остваривања права из пуномоћи, пуномоћник је обавезан, на захтјев радника Поште, показати пуномоћ и доказати свој идентитет.

Потребно је да одласком у најближу пошту поднесете званичан  захтјев за доставу пошиљака на адресу коју желите, путем обрасца Захтјев примаоца у вези са уручењем пошиљака. За тражену услугу плаћате накнаду према важећем цјеновнику, а уколико се нова адреса не налази на подручју исте доставне поште плаћате додатну поштарину за пренос, по свакој прослијеђеној пошиљци. Рок за поступање по овом захтјеву не може бити дужи од 90 дана. Наведена услуга не може се односити на судска писма и писма по управном поступку, те телеграфске упутнице.

Уколико због било којих разлога нисте у могућности пошиљаоцима дати своју адресу, Пошта нуди могућност Poste restante пошиљке.

То су пошиљке које у адреси морају да садрже:

 • име и презиме, односно назив примаоца,
 • ознаку “POSTE RESTANTE”, те
 • поштански број и назив одредишне јединице поштанске мреже.

Пошиљка се у одредишној пошти чува 30 дана и уручује примаоцу у оквиру тог рока када он затражи, уз наплату прописане поштарине.

Као Poste restante пошиљке не могу се примати: хитне и пошиљке Брзе поште, пошиљке Биз експреса, врло хитни пакети, судска писма и писма у управном поступку, телеграфске и Пост-нет упутнице, пошиљке са живим животињама и лако кварљива роба.

Ако приликом доставе пошиљке прималац одбије пријем због оштећења пошиљке, достављач враћа пошиљку у пошту и примаоцу оставља Извјештај о приспјећу пошиљке, са обавјештењем када, гдје и до ког рока може пошиљку преузети у пошти. Пошиљка се у том случају у пошти отвара комисијски, уз сачињавање Записника о неисправности пошиљке.

Када се ради о пошиљкама за које се издаје потврда о пријему пошиљке, односно за које се тражи потпис примаоца, у које спадају и препоручене пошиљке, поштоноша је дужан да исте достави на врата примаоца.

Обавијест о приспјећу се оставља у кућно сандуче:

 • када се пошиљка не може уручити примаоцу из било ког разлога,
 • када прималац приликом доставе стави приговор на исправност пошиљке,
 • за пакете масе преко 2 кг који се према одредбама не носе на доставу,
 • за оштећене или препаковане пошиљке.

У складу са Законом о поштанским услугама Републике Српске, обавезно је посједовање и одржавање кућних сандучића.

Прималац има право да у року од 5 радних дана дође по своју пошиљку, ако је тако назначено. У овај рок не улази дан када је Обавијест остављена, као и дани када пошта не ради.

У случају када прималац у предвиђеном року не дође по своју пошиљку, пошта на истеку петог дана пошиљку враћа пошиљаоцу, с разлогом „Није тражио“.

Вјероватно вам је надлежни суд послао судско писмо у црвеној коверти без обавезне личне доставе (члан 11 Упутства о преносу и уручењу судских писама путем ЈПО).

У складу са Упутством о преносу судских писама, које је усвојило Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине и Регулаторна агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, које Поште Српске морају поштовати, за ову врсту пошиљака је предвиђен само један покушај доставе. У случају када прималац није пронађен, не оставља се Обавијест о приспјећу пошиљке, а сама пошиљка се одмах враћа суду

Пошиљке за које је примаоцу остављен Извјештај о приспјећу пошиљке могу се уручити лично примаоцу, пуномоћнику и законском заступнику.

Изузетно, пошиљке се могу уручити одраслом члану домаћинства, осим пошиљака с повратницом, пошиљака с услугом уручити лично примаоцу, пошиљака с означеном вриједношћу и поштанских и телеграфских упутница, под условом да је лично познат раднику поште који уручује пошиљку.

Ако унапријед знате да ћете бити одсутни дужи период, као прималац пошиљака можете захтијевати да се пошиљке (осим судских писама и писама по управном поступку) чувају у пошти и дуже од прописаног рока, али не дуже од 30 дана. Наведени захтјев се подноси одласком у пошту, на обрасцу Захтјев примаоца у вези са уручењем пошиљака. За наведену услугу прималац плаћа поштарину одређену Цјеновником.

За све пошиљке масе до 2 килограма, као и за пошиљке брзе поште без обзира на масу, достава се не наплаћује.
За све пошиљке за које је остављен Извјештај о приспјећу пошиљке, осим за оштећене и препаковане пошиљке, прималац може позивом на број 1371 захтјевати (поновну) доставу пошиљке која се наплаћује 3,00 КМ.

Да, можете. Потребно је да одете у пошту са Потврдом о пријему пошиљке, те попунити Захтјев за враћање пошиљке. Ваш захтјев ће бити прослијеђен одредишном оператеру да изврши поврат прије уручења. Захтјев се наплаћује према важећем Цјеновнику Пошта Српске.

Обичне писмоносне пошиљке нису пошиљке за које се издаје потврда о пријему, нити се од примаоца тражи потврда уручења. Ове пошиљке немају свој пријемни број, те није могуће њихово праћење, нити постоји накнада штете у случају губитка.

Уколико желите да имате могућност увида у статусе преноса и уручења своје пошиљке, потребно је да пошиљку не шаљете као обичну.

Уколико пошиљка коју сте послали још увијек није уручена, а прошао је разуман рок за уручење, ви као пошиљалац или друго овлашћено лице можете покренути потражни поступак.

Покретање потражног поступка се врши на основу Потврде о пријему пошиљке, и по правилу покреће у пошти у којој је пошиљка предата, с тим што може бити покренут и у било којој другој пошти Пошта Српске.  Потражним поступком ће бити утврђено да ли је пошиљка изгубљена.

Начин и могућности слања пошиљака у унутрашњем, као и међународном саобраћају, као и калкулатор поштарине, можете пронаћи на интернет страници Пошта Српске. То су у суштини трошкови које ви имате као продавац, уз трошкова које имате због обавезне царинске контроле уколико је одредиште у иностранству.

Такође се о свим врстама услуга као и о начину слања пошиљака можете  информисати и у нашим поштама и путем Хало центра.

ПАКЕТИ

Достава пакета до 2 кг на кућну адресу се не наплаћује. Пакети масе веће од 2 кг се не достављају на кућну адресу, већ се оставља Извјештај о приспјећу пошиљку и прималац може сам отићи до назначене поште по пакет.

Уколико желите да вам буде достављен на кућну адресу пакет за који вам је претходно остављен Извјештај о приспјећу, позивом Хало центру на број 1371 можете захтјевати доставу, која се наплаћује 3,00 КМ.

Да, у свим поштама можете купити амбалажу за адекватно паковање. Постоји пакетска амбалажа у величинама S, M, X, XL.  Пошиљалац је дужан правилно запаковати пошиљку како би заштитио од оштећења садржај своје, али и других пошиљака.

Рок у којем се уплаћени откупни износ исплаћује пошиљаоцу пошиљке зависи од врсте уплате коју је пошиљалац изабрао за откупнину.

Откупни износ може бити уплаћен поштанском упутницом, која се преноси са осталим пошиљкама и достава се врши редовном поштанском доставом, с максималним роком преноса од 5 радних дана. 

У рокове преноса не рачунају се дан пријема, односно уплате поштанске упутнице, нерадни дани поште, кашњење због нетачне и непотпуне адресе примаоца откупнине, као и кашњење због више силе или застоја у саобраћају насталог без кривице Поште.

Ако је откупни износ уплаћен путем налога за плаћање, биће дозначен наредни радни дан на рачун примаоца откупнине.

У међународном поштанском саобраћају не постоје гарантовани рокови преноса поштанских пошиљака, али оквирне рокове преноса међународних поштанских пошиљака можете пронаћи на сајту Пошта Српске, у дијелу Писмоносне услуге.

Забрањени садржаји у свим поштанским пошиљкама које имају одредиште у иностранству зависе од земље одредишта.

Списак забрањених садржаја по одредишним земљама можете погледати на нашем сајту, у сегменту Слање писама у међународном саобраћају, као и Пакети у међународном саобраћају.

Уопштено, у свим врста пошиљка забрањено је слати:

 • експлозивне и лако запаљиве предмете
 • предмете чији је промет забрањен законом и другим прописима,
 • опојне дроге, осим кад су пошиљалац и прималац овлашћени за промет

Приликом преузимања пакета наплаћено вам је подношење пошиљке на царински преглед, невезано за његову вриједност,  према важећем цјеновнику Пошта Српске.  Сам поступак везан за увоз поштанских пошиљака дефинисан је Актима предузећа.

БРЗА ПОШТА

Ако желите да прималац сноси све трошкове везане за пошиљку, можете је послати као пошиљку Брзе поште уз опцију „ПОШТАРИНУ ПЛАЋА ПРИМАЛАЦ“.

Пошиљке Брзе поште можете слати са или без означене вриједности. Уколико дође до оштећења или губитка пошиљке, назначена вриједност пошиљке утиче на износе накнаде штете који су предвиђени Актима Предузећа.

Да, позивом на број телефона 1371 Хало центру или путем mail-a: brzaposta@postesrpske.com,  факсом или телефонским позивом пријемној пошти.

Не, БХ Пошта и ХП Мостар, дозвољавају пријем највише три пошиљке уз услугу збирне пошиљке.

Брза пошта је намијењена за пренос пошиљака у унутрашњем и међународном саобраћају, за правна и физичка лица, без обзира да ли имају закључен уговор о преносу пошиљака.

А Биз експрес је такође експрес услуга, али је омогућена само у унутрашњем саобраћају и најмање један корисник мора имати  Уговор о преносу пошиљка Биз експреса.

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

Поште Српске на основу Закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету (Службени гласник РС број 58/19) за пословне субјекте, могу вршити само пријем уплата полога пазара. Дакле, одговор је НЕ.

Готовинске уплате приликом регистрације возила – на шалтерима и код поштоноше које се наплаћују по посебној накнади од 0,80 КМ су:

порез на моторна возила, стикер, накнада за воду, путарина, накнада за АМС, полиса осигурања, потврда о власништву, потврда о регистрацији, регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за моторна возила, регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за прикључна возила, накнада за изгубљене, нестале и уништене таблице, накнада за издавање зеленог картона, накнада за извршени технички преглед, xомологација возила, издавање потврде произвођача, издавање потврде о усклађености/ идентификацији возила, атести возила, услуга цертификације возила, провјера могућности увоза возила и све друге уплате везане за регистрацију возила.

Поште Српске, како је прописано Законом о унутрашњем платном промету (Службени гласник РС бр 52/12 и 58/19), путем својих организационих јединица, могу за овлашћене организације обављати сљедеће послове платног промета:

а)  Примати налоге за плаћање од физичких лица;
б) Обављати исплате физичким лицима за рачун пословних субјеката и физичких лица која имају рачуне код овлашћених организација;
в) Примати уплате готовог новца од физичких лица у корист рачуна пословних субјеката и физичких лица која врше плаћање преко рачуна и
г) Преузимати и отпремати готов новац овлашћеним организацијама и вршити обрачун са овлашћеним организацијама,
д) Примати уплате готовог новца од пословних субјеката, оствареног обављањем регистроване дјелатности, у корист рачуна тих пословних субјеката отворених код овлашћених организација.

Дакле, одговор је НЕ.

Поште Српске обезбјеђују најповљнији и најбржи начин слања и пријема новца на територији БиХ путем постнет упутнице. Детаље о начину и накнадама поводом слања и пријема новца путем постнет упутнице, можете погледати у сегменту Услуге – Финансијске услуге – Пренос новца у унутрашњем саобраћају – Постнет упутнице.

Поште Српске обезбјеђују најповљнији и најбржи начин слања и пријема новца са Србијом, Црном Гором и Хрватском путем POSТ CASH (пост кеш) упутнице. Детаље о начину и накнадама поводом слања и пријема новца путем пост кеш упутнице, можете погледати у сегменту Услуге – Финансијске услуге – Пренос новца у међународном саобраћају – Пријем и слање новца са Србијом, Црном Гором и Хрватском – POST CASH.

Поште Српске не наплаћују исплату пензије на кућној адреси.

Иди на врх
X
CIR