Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Aдресовање пошиљака

ПОШИЉАЛАЦ ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ПРАВИЛНО И ТАЧНО АДРЕСОВАЊЕ ПОШТАНСКЕ ПОШИЉКЕ.

Пошиљалац је обавезан поштанску пошиљку адресовати на сљедећи начин:

На адресној страни сваке поштанске пошиљке мора бити читљиво и јасно уписана адреса примаоца.

Пошиљке за које се обавезно даје потврда о пријему могу бити адресоване само на једног примаоца.

Обична писмоносна пошиљка може бити адресована на више примаоца, с тим да се примаоци морају налазити на истој адреси.

Адреса примаоца мора се налазити на десном доњем дијелу адресне стране пошиљке и мора бити паралелна с њеном дужом страном. Код коверата с провидним дијелом адреса може бити на десном или лијевом доњем дијелу адресне стране пошиљке. Кроз провидни дио смије се видјети само адреса примаоца.

Допуштено је на десном доњем дијелу адресне стране пошиљке налијепити или причврстити исписану адресу примаоца, осим на вриједносном писму означене вриједности преко 100,00 КМ.  

За пошиљке на којима није могуће уписати адресу примаоца може се употријебити адресница. Адресница мора бити од чврстог картона или неког другог прикладног материјала, најмањих димензија 90×140 мм.

Подаци у адреси примаоца требају бити назначени један испод другога и то сљедећим редослиједом:

 • име и презиме или назив примаоца;
 • улица, кућни број, број улаза, спрат, број стана, село, засеок, насеље и сл. Или поштански преградак с бројем или војна пошта с бројем или ознака “POSTE RESTANTE”;
 • поштански број и назив мјеста (одредишна јединица поштанске мреже). Назив мјеста треба у правилу бити уписан великим словима;
 • назив или скраћени назив државе за пошиљке у међународном поштанском саобраћају.

Испод назива примаоца допуштено је уписати матични број предузећа. Испод адресе примаоца на смије се налазити никакав упис или графички знак.

На пошиљци која гласи за примаоца који је подстанар, у адреси морају осим имена и презимена примаоца, бити назначени име и презиме станодавца (нпр. Александар Крнетић код Славице Липовац).

Адреса примаоца у унутрашњем поштанском саобраћају може бити уписана латиничним или ћириличним писмом, те арапским бројевима.

Пошиљка за иностранство може бити адресована писмом државе одредишта, уз услов да су латиницом уписани назив мјеста и назив одредишне државе. (Међународни називи држава)

Подаци у адреси не смију се уписивати обичном оловком.

Пошиљалац је обавезан, осим адресе примаоца, уписати и своју пуну адресу на:

 • препоручену пошиљку,
 • вриједносно писмо,
 • пакет
 • пошиљку Брзе поште и Биз експреса и
 • поштанску новчану упутницу.

Пошиљалац је обавезан уписати своју адресу на све пошиљке које се предају по уговора и на пошиљке које су ослобођене плаћања поштарине.

Уписивање адресе пошиљаоца на осталим пошиљкама није обавезно, али је препоручљиво.

Адреса пошиљаоца се уписује у лијевом горњем дијелу адресне стране пошиљке или на полеђини пошиљке.

Пошиљке адресоване на пост рестант у адреси морају да садрже:

 • име и презиме, односно назив примаоца,
 • ознаку “POSTE RESTANTE”, те
 • поштански број и назив одредишне јединице поштанске мреже.

Пошиљке адресоване на поштански преградак/фах у адреси морају да садрже:

 • пуни назив или име и презиме корисника поштанског преградака,
 • број поштанског прегратка, те
 • поштански број и назив одредишне јединице поштанске мреже.

Оператер поштанског саобраћаја може одбити пријем пошиљке која није адресована на овдје прописан начин, односно у складу са актима Свјетског поштанског савеза, за пошиљке у међународном поштанском саобраћају.

Иди на врх
X
CIR