Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Пакет у унутрашњeм саобраћају

Пакет је затворена поштанска пошиљка са означеном вриједношћу која може садржавати робу и друге предмете.

Пошиљаоцу се издаје потврда о пријему пакета, а примаоцу се пакет уручује уз потпис.

Пакет може бити масе до:

  1. 20 кг за подручје Републике Српске, односно до 31,5 кг ако гласи за поште на подручју Федерације Босне и Херцеговине и приспјева са подручја Федерације Босне и Херцеговине
  2. 50 кг, уколико је садржај недјељив и гласи за подручје Републике Српске
  3. пакети масе изнад 50 кг и утврђених димензија могу се примати на пренос само по посебним уговорима са корисницима поштанских услуга.

Највећа означена вриједност пакета може бити до 10.000,00 КМ

Пакет може да садржи сљедеће посебне услуге:

  • издвојени пакет – свака пакетска пошиљка за коју пошиљалац тражи руковање са посебном пажњом у току преноса, као и пакети који садрже живе животиње, лако ломљиве предмете, текућине, лако топљиве материје, осјетљиве уређаје, заразне материје и слично
  • уручити лично примаоцу – пошиљка која се уручује искључиво лично примаоцу, његовом законском заступнику или пуномоћнику
  • пошиљка са повратницом – пошиљка за коју прималац добије потврђење уручења (потписану повратницу)
  • откупна пошиљка – поштанска пошиљка за коју прималац приликом преузимања пошиљке мора да плати назначени откупни износ. Пренос откупног износа пошиљаоцу се може вршити на рачун или путем поштанске упутнице. Уз претходну сагласност пошиљаоца, прималац може извршити увид у садржај откупне пошиљке прије него што у одредишној пошти изврши уплату откупног износа и потврди пријем. Максималан износ назначене откупнине може износити 5.000,00 КМ.
  • Збир дужине и обим пакета на најширем дијелу попречно не смије бити веће од 3000 мм, с тим да највећа димензија не смије бити већа од 1500 мм.
  • Не смије бити мањих димензија од најмањих димензија прописаних за писмо, а адресана страна мора имати најмање 90*140 мм
  • Гломазним пакетом се сматра сваки пакет који се због свог облика или састава не уклапа са осталим пакетима, ако му је било која страница дужа од 500 мм и ако му било која од остале двије странице, узета појединачно, прелази 300 мм. Овакав пакет се мора преносити са посебном услугом Издвојени пакет.
Иди на врх
X
CIR