Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Подјела промотивног материјала (директна пошта)

Директна пошта је услуга преноса пошиљака чији садржај чини искључиво промотивни матеијал (леци, каталози, брошуре, рекламни узорци, промотивне новине и часописи, промотивни ЦД и сл.) који садржи идентичну поруку, а које се шаљу на најмање 30 адреса. Рачуни, уплатнице, финансијски извјештаји и друге неидентичне поруке не сматрају се директном поштом. Директна пошта може бити адресована или неадресована.

Пошиљка коју пошиљалац шаље без адресе примаоца сматра се  директном поштом неадресованом. Примаоци пошиљки могу бити физичка и правна лица. Пошиљке се преузимају на адреси пошиљаоца, а достављају се на адресу примаоца. Услуга директне поште неадресоване намјењена је свим компанијама, даваоцима услуга или произвођачима без обзира на њихову величину или циљно тржиште и може се прилагодити различитим сегментима купаца. Директна пошта неадресована представља најисплативији начин оглашавања кроз непосредну комуникацију са циљним групама корисника. Корисници могу закључити уговор о преносу директне поште неадресоване на годишњем нивоу само за количине преко 100.000 пошиљака. За количине испод 100.000 пошиљака закључују се једнократни уговори.

Посебне понуде директне поште неадресоване (ДПН):

  • Једнократна подјела ДПН до 1.000 комада (мала предузећа, самостални предузетници, физичка лица која се баве одређеним дјелатностима). Плаћање се врши авансно у 100% износу;
  • Подјела према циљној групи (пензионери, правна лица и др.) потписује се једнократни уговор са Поштама Српске и плаћање се врши путем авансне уплате или након реализације услуге.

Пошиљка коју пошиљалац шаље са назначеном адресом примаоца сматра се  директом поштом адресованом. Примаоци пошиљки могу бити физичка и правна лица. Пошиљке се преузимају на адреси пошиљаоца, а достављају се на адресу примаоца.

Пошиљке директне поште адресоване у лијевом горњем углу адресне стране морају имати ознаку “ДИРЕКТНА ПОШТА” у унутрашњем поштанском саобраћају, а ознаку “DIRECT MAIL” у међународном поштанском саобраћају.
Пошиљке директна поште адресоване могу бити највише масе до 1.000 gr и димензија прописаних за обично писмо.
Пошиљалац је обавезан, приликом предаје, јавном поштанском оператеру дати на увид један примјерак садржаја пошиљке.

Цјеновник

Иди на врх
X
CIR