Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Одговорност Поште и накнаде штете

У унутрашњем поштанском саобраћају Пошта одговара:

  • за губитак или оштећење поштанске пошиљке или умањење њеног садржаја;
  • за прекорачење рока за пренос и уручење поштанске пошиљке;
  • у случају када није извршила услугу или услугу није извршила у цјелости.

У међународном поштанском  саобраћају  Пошта одговара  у складу са актима Свјетског поштанског савеза.

Пошта није одговорна у  сљедећим случајевима:

  • када докаже да се догађаји за које одговара Пошта нису могли предвидјети, избјећи или отклонити (виша сила);
  • када корисник  услуге  не  поднесе  рекламацију  у  утврђеном року  или не поднесе захтјев за накнаду штете у утврђеном року;
  • кад се ради о поштанским пошиљкама чији је садржај забрањен;
  • када је  штета  узрокована   тиме  што  корисник  услуге  није запаковао  пошиљку  на начин да осигура њен садржај или  се  није  користио  одговарајућом   понуђеном        услугом Поште
  • кад утврди да је лажно означена виша вриједност од стварне вриједности садржине пошиљке.

Пошта не одговара за изгубљену корист, нити за стварну штету која може настати ради губитка, оштећења или умањења садржаја поштанске пошиљке, те прекорачења рока за пренос и уручење пошиљке.

Накнада штете

Пошта је дужна платити одговарајућу надокнаду  кориснику поштанских услуга  у случају губитка,  оштећења, умањена садржаја или прекорачења рокова  преноса  поштанских  пошиљака, до којих  је дошло кривицом, намјером или нехатом Поште.

Корисник услуге може, на основу писаног одговора Поште о основаности рекламације, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема одговора, Пошти  поднијети захтјев за накнаду штете.

Уз Захтјев за накнаду штете (образац П-112) обавезно се прилаже:

  • негативно ријешена потражница и Потврда о пријему пошиљке, а
  • ако се захтјев односи на оштећење или умањење садржаја поштанске пошиљке, прилаже се Записник о неисправности пошиљке.

Пошта је обавезна кориснику услуга за пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају исплатити   накнаду штете утврђену Законом о поштанским услугама Републике Српске, као и у складу са Актима Свјетског поштанског савеза за пошиљке у међународном саобраћају (износи дати у табели).

Врста пошиљке За губитак или потпуно оштећење За дјелимично оштећење или умањење садржаја За прекорачење рока за пренос
УНУТРАШЊИ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
Препоручена Петоструки износ плаћене поштарине Половина износа за губитак или потпуно оштећење Троструки износ плаћене поштарине
Хитна препоручена Десетоструки износ плаћене поштарине Половина износа за губитак или потпуно оштећење Троструки износ плаћене поштарине
Вриједносна(писмо или пакет) У висини учињене штете, а највишe до означене вриједности те пошиљке и износ плаћене поштарине У висини учињене штете, а највише до означене вриједности пошиљке Троструки износ плаћене поштарине
Упутница За погрешну исплату – пуни упутнички износ и износ поштарине за њен пренос    
Пошиљка Брзе поште:
– са означеном вриједношћу До висине означене вриједности и поврат поштарине У висини учињене штете, а највише до означене вриједности пошиљке Троструки износ плаћене поштарине
– без означене вриједности Десетоструки износ плаћене поштарине Петоструки износ плаћене поштарине Троструки износ плаћене поштарине
Пошиљка Биз експреса До висине означене вриједности и поврат поштарине У висини учињене штете, а највише до означене вриједности пошиљке Троструки износ плаћене поштарине
Телеграфско саопштење Десетоструки износ плаћене поштарине   Троструки износ плаћене поштарине
МЕЂУНАРОДНИ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
Препоручена 30 DTS + износ наплаћене поштарине (изузев поштарине за препоручено руковање) У износу који одговара стварној вриједности оштећеног или умањеног садржаја пошиљке, највише 30 DTS  
Препоручена М врећа 150 DTS + износ наплаћене поштарине (изузев поштарине за препоручено руковање) У износу који одговара стварној вриједности оштећеног или умањеног садржаја пошиљке, највише 150 DTS  
Вриједносно писмо Износ означене вриједности + износ наплаћене поштарине (изузев поштарине за вриједносно руковање) У износу који одговара стварној вриједности оштећеног или умањеног садржаја пошиљке, највише до износа означене вриједности  
Пакет (без означене вриједности) 40 DTS + 4,5 DTS/кг + износ наплаћене поштарине У износу који одговара стварној вриједности оштећеног или умањеног садржаја пошиљке, највише 40 DTS + 4,5 DTS/кг  
Пакет (са означеном вриједношћу) Износ означене вриједности + износ наплаћене поштарине (изузев поштарине за вриједносно руковање) У износу који одговара стварној вриједности оштећеног или умањеног садржаја пошиљке, највише до износа означене вриједности  
Пошиљка брзе поште (EMS) 30 DTS за документа 130 DTS за робу У износу који одговара стварној вриједности оштећеног или умањеног садржаја пошиљке, највише 30 DTS за документа и 130 DTS за робу  

Поред накнаде штете корисник има право и на поврат наплаћене поштарине за дату услугу.

Изузетно, ако пошиљалац или друго овлашћено лице докаже да је претрпјело већу штету од износа  који је Пошта дужна да надокнади, Пошта је дужна да му исплати доказану штету, али највише до двоструког износа приказаног у табели.

Ако  Пошта не исплати кориснику услуге накнаду штете у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења Захтјева за накнаду штете, корисник услуга накнаду штете може остварити судским путем.

 Ако се изгубљена пошиљка или њен дио пронађе након исплате накнаде штете, Пошта је обавезна о томе обавијестити корисника услуге.

Ако  корисник  услуге  захтијева  уручење  накнадно  пронађене  пошиљке,  обавезан  је вратити износ примљене накнаде штете. У противном Пошта има право уништити пошиљку или продати њен садржај.

Пошта на захтјев пошиљаоца у писаној форми, на обрасцу Захтјев за враћање поштарине (образац П-112), враћа износ поштарине у цјелости кад услуга није извршена, односно онај дио поштарине за дио услуге који није извршен.

Пошиљалац  поштанске пошиљке  одговоран  је Пошти за штету коју  његова  поштанска  пошиљка  нанесе  осталим  поштанским  пошиљкама,  објектима, опреми, радницима Поште и другим лицима, под условом да се утврди  да је настанак штете изазван кривицом, намјером или нехатом пошиљаоца.

Иди на врх
X
CIR