Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

ОГЛАС о продаји непокретности путем усменог јавногнадметања – лицитације

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА
Број: 1.-1934-3/24
Датум: 03.07.2024. године

На основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа, број: 1.-1934-2/24 од дана 29.05.2024. године и члана 49. став (1) тачка н) Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа објављује:

О Г Л А С

о продаји непокретности путем усменог јавног надметања – лицитације

 Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Предузеће), са сједиштем у Бањој Луци, у улици Краља Петра I Карађорђевића бр. 93, као власник и посједник, оглашава продају сљедеће непокретности:

I  ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРОДАЈНА ЦИЈЕНА

  • Девастирани објекат са припадајућим земљиштем, у улици Српских бораца бр. 2, спратност: Пр+1, који се налази на парцели означеној као к.ч. 707/1 (с.п. 560/37), што у нарави представља „кућу и зграду“ површине 160 м2 и „двориште“ површине 335 м2, односно укупне површине 495 м2, као и к.ч. 707/3 (с.п. 560/41), у нарави „двориште“ површине 143 м2 и к.ч. 708/2 (с.п. 560/42), у нарави „двориште“ површине 173 м2, све уписане у Посједовни лист, број: 126, к.о. Србац Мјесто, односно у Земљишно-књижни уложак, број: 102, к.о. СП Србац, са правом посједа и правом својине Предузећа, са дијелом 1/1.

– Укупна површина земљишта (испод и око објекта) износи: 811 м2.

– Укупна бруто површина девастираног објекта износи: 160 м2.

                – Почетна продајна цијена: 27.658,00 КМ.

II  ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И УСЛОВИ ПОНУДЕ

Право да учествују на лицитацији имају сва правна и физичка лица која уз пријаву за учешће на лицитацији доставе:

  • за физичка лица: фотокопија личне карте и копија текућег рачуна учесника лицитације,
  • за правна лица: фотокопија Рјешења о упису у судски и други регистар, ЈИБ, пуномоћ за заступање и број трансакционог рачуна, и
  • доказ о уплаћеној кауцији у износу од 10 % од почетне продајне цијене непокретности, која се уплаћује на рачун Предузећа, број: 562-100-8000000-561, отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука. На уплатницама код сврха дознаке назначити: „Уплата кауције за учешће на лицитацији за непокретност – “Девастирани објекат са припадајућим земљиштем у Српцу“.

                На лицитацији не могу учествовати лица која нису положила утврђену кауцију.

Пријаве за учешће на лицитацији за куповину предметне непокретности се могу достављати непосредно на протокол Предузећа или путем поште на адресу на којој ће се одржати лицитација за продају непокретности, назначену под тачком IV овог Огласа, под условом да буду запримљене на протокол Предузећа најкасније до 11.07.2024. године до 11:00 часова.

Пријава са потребним доказима се доставља у затвореној коверти са назнаком: Пријава за учешће на лицитацији за непокретност – “Девастирани објекат са припадајућим земљиштем у Српцу“ НЕ ОТВАРАЈ – ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ – ОГЛАС БРОЈ: 1.-1934-3/24.

Неблаговремене, непотпуне и нејасне понуде неће се разматрати.

III НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја непокретности ће се извршити усменим јавним надметањем – лицитацијом.

Поступак продаје непокретности провешће се пред комисијом за провођење јавног надметања за продају непокретности.

Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника.

Ако се на лицитацију пријави само један учесник, комисија може приступити поступку продаје  непокретности непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне продајне цијене, објављене у Огласу о лицитацији.

Предузеће задржава право да одустане од продаје непокретности у оправданим случајевима који се нису могли предвидјети у вријеме објављивања Јавног огласа.

IV  ДАН, ЧАС И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање за продају непокретности – лицитација, ће се одржати дана, 11.07.2024. године (четвртак), са почетком у 12:00 часова, у просторијама Дирекције Предузећа, у улици Краља Петра I Карађорђевића бр. 93 у Бањој Луци.

Контакт особа: Марко Малчић и Ивона Станић, број телефона: 051/246-096.

V  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ЦИЈЕНЕ, ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ПРЕДАЈЕ У ПОСЈЕД, КАУЦИЈА

Са учесником лицитације који понуди највећу цијену закључиће се купопродајни уговор, а у износ купопродајне цијене ће се урачунати уплаћена кауција.

Купопродајна цијена се може платити одједном, приликом закључења уговора о купопродаји или у договору са Предузећем, а предаја непокретности у посјед купца и пренос на купца исте ће се извршити у року од 15 дана од дана уплате купопродајне цијене.

Трошкове нотарске обраде уговора о купопродаји и трошкове укњижбе непокретности сноси купац.

Уколико најбољи понуђач усменим или писаним путем одустане од закључења уговора о купопродаји, губи право на враћање кауције, а уговор се закључује са сљедећим учесником лицитације који је понудио највећу цијену, у даљем року од 3 (три) дана. Уколико ни други понуђач не приступи закључењу уговора у предвиђеном року од 3 (три) дана, закључење уговора може се понудити сљедећем најповољнијем понуђачу.

Учесницима јавног надметања-лицитације, са којима не буде закључен уговор о купопродаји, уплаћена кауција се враћа у року од 7 (седам) дана од дана одржавања јавног надметања.

VI  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Свим заинтересованим лицима биће омогућен увид у податке из јавних регистара о непокретностима и обилазак непокретности, уз претходни договор са контакт особама наведеним под тачком IV овог Огласа.

Текст Јавног огласа ће бити објављен у дневном листу „Ослобођење“, на огласној табли у сједишту Предузећа у Бањој Луци и на огласној табли у Радној јединици за поштански саобраћај Бања Лука, те на интернет порталу Предузећа.

ЗА УПРАВУ
Д И Р Е К Т О Р
Миладин Радовић, дипл. инж.

ОГЛАС

Иди на врх
X
CIR