Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Јавни оглас за продају расходованих основних средстава

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

Број : 1.-1825-40/22

Дана: 02.08.2022.године

На основу Одлука Управе Предузећа, број: 1.-3766-8/21 од 04.05.2022. године и број: 1.-3766-10/21 од 25.05.2022.године, те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Управа Предузећа  о б ј а в љ у ј е:


Ј А В Н И    О Г Л А С

за продају  расходованих основних средставa

I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

РЈ БАЊАЛУКА

 1. Hyundai Getz 1.3 MPI 12 V, година производње 2003., путничко возило, регистарских ознака О91-Т-610, 60 КW , запремина 1341 цм3, почетна продајана цијена 1.300,00 КМ,

Основнo средствo под редним бројем 1 се налази у РЈ Бањалука, улица Краља Петра I Карађорђевића 93 у Бањалуци, а исто се може погледати сваки радни дан  у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је Борис Босанчић, телефон број: 065/510-906.На основно средство под редним бројем 1 , на продајну цијену се не обрачунава ПДВ.

РЈ ПСЦ БАЊА ЛУКА

 1. Мопед Томос АПН 6, година производње 2013., регистарских ознака 002-Т-090, почетна продајна цијена 100,00 КМ,
 2. Мопед Пеугеот , година производње 2015., регистарских ознака К74-Ј-986, почетна продајна цијена 540,00 КМ,
 3. Бицикл капр, ивентарни број 032701, почетна продајна цијена 140,00 КМ.

Основнa средства под редним бројем 2-4 се налази у РЈ ПСЦ Бањалука, улица Браће Подгорника 4б, иста се могу погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је  Горан Кнежевић, телефон број: 051/241-539.

На основна средства под редним бројем 2-4 на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%.

РЈ ПРИЈЕДОР

 1. Форд транзит, година производње 2008., теретно возило, регистарских ознака 384-Ј-212, 62 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 1.100,00 КМ.

 2. Toyota Corola, година производње 2001., путничко возило, регистарских ознака М62-Ј-256, 81 КW, запремина 1598 цм3, почетна продајна цијена 950,00 КМ.

Основна средства под редним бројем 5-6 се налазе у улици Бошка Бухе број бб, у Приједору. Иста се могу погледати сваки радни дан  у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је Вера Вуклиш, телефон број: 052/249-016.

На основно средство под редним бројем 5 на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%, док се на основно средство под редним бројем 6 не обрачунава ПДВ.

РЈ БИЈЕЉИНА

 1. Мопед Томос АПН 6С, година производње 2011., регистарских ознака А13-М-547, почетна продајана цијена 100,00,

Основно средство под редним бројем 7  се налази у РЈ ПСЦ Бијељина у улици Шабачких ђака бб, у Бијељини. Исто се може погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је  Драгиша Васић, телефон број: 055/239-021.

На основно средство под редним бројем 7 на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%.

II НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја расходованих основних средстава ће се вршити путем прикупљања писаних понуда и избора најповољнијег понуђача.

III  УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Право учешћа на Jавном огласу за продају расходованих основних средстава имају сва правна и физичка лица, а понуђач је дужан  у понуди навести сљедеће податке:

За правна лица: назив и сједиште, матични број и ПИБ, фотокопију Рјешења о регистрацији и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип и регистарске ознаке возила-мопеда, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис лица овлаштеног за заступање.

За физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип, регистарске ознаке возила-мопеда, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис понуђача.

Понуђач је дужан уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене возила-мопеда, односно основног средства, на рачуне Радних јединица:  

 1. За основна средства која припадају РЈ Бања Лука, на жиро рачун број: 562-099-81255499-41 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,
 2. За основна средства која припадају РЈ ПСЦ Бања Лука, на жиро рачун број: 562-099-81255202-59 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,
 3. За основна средства која припадају РЈ Приједор, на жиро рачун број: 562-007-81256003-30 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,
 4. За основна средства која припадају РЈ Бијељина, на жиро рачун број: 562-003-00001215-98 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,

а доказ о уплаћеној кауцији  приложити уз понуду.

Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају. Понуђач који буде изабран за купца  дужан је, најкасније у року од 7 дана, рачунајући од дана отварања понуда по Јавном огласу, закључити Уговор о купопродаји и преузети основно средство, уз уплату купопродајне цијене, умањене за износ уплаћене кауције, у противном, сматраће се да је купац одустао од куповине основног средства и у том случају продавац задржава уплаћену кауцију.

Све трошкове преписа основних средстава сноси купац.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена која не може бити мања од почетне продајне цијене. У случају приспијећа двије истовјетне понуде, прихватиће се понуда која је раније запримљена.

IV  МЈЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Заинтересовани купци своје писане понуде могу достављати  препорученом пошиљком путем поште  на адресе:

 1. За основна средства која припадају РЈ Бањалука- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића број 93, 78000 Бања Лука, уз назнаку на коверти Радна јединица за поштански саобраћај Бањалука, „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
 2. За основна средства која припадају РЈ ПСЦ Бањалука- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Браће Подгорника 4б, 78102 Бањалука, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
 3. За основна средства која припадају РЈ ПриједорПредузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Академика Јована Рашковића број 10, 79101 Приједор, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
 4. За основна средства која припадају РЈ БијељинаПредузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Кнегиње Милице 14, 76300 Бијељина, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“

Рок за достављање понуда је 09.08.2022. године.

V МЈЕСТО И ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Именоване Комисије по радним јединицама Предузећа ће вршити отварање и разматрање приспјелих понуда дана 10.08.2022. године са почетком у 11,00 часова у својим просторијама на наведеним адресама.

Неблаговремене, непотпуне, нејасне и исправљене понуде неће се разматрати.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст Јавног огласа ће се објавити на интернет страници Предузећа, а истовремено ће се истаћи на огласној табли у сједишту Предузећа у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 93, те огласним таблама у сједиштима свих Радних јединица.

Д И Р Е К Т О Р

Миладин Радовић, дипл. инж.

Иди на врх
X
CIR