Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Позив и дневни ред за I ванредну Скупштину акционара

На основу члана 43. став 1. тачка г) СТАТУТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА и Одлуке Надзорног одбора о сазивању и утврђивању Дневног реда I ванредне Скупштине акционара Предузећа бр. 1.-221/23 од 17.01.2023.године,  Надзорни одбор Предузећа, с а з и в а

 

I В А Н Р Е Д Н У   С К У П Ш Т И Н У  А К Ц И О Н А Р А

 I ванредна  скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука у 2023.години, одржаће се дана  03.02.2023. године (петак) у Бањoj Луци, у згради Управе Предузећа (анекс, I спрат), у Ул. краља Петра I Карађорђевића број 93, са почетком у 13,00 часова.

За сједницу се предлаже сљедећи: 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 Избор предсједника Скупштине акционара,

  1. Избор радних тијела и утврђивање кворума,
  2. Разматрање и усвајање Записника са I ванредне скупштине акционара Предузећа одржане 12.2022. године,
  3. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешењу три члана Одбора за ревизију Предузећа, због истека мандата,
  4. Разматрање Препоруке Надзорног одбора и доношење Одлуке о коначном именовању три члана Одбора за ревизију Предузећа на основу проведеног Јавног конкурса.

 Материјали и приједлози одлука се објављују на интернет -сајту Бањалучке берзе и интернет- сајту Предузећа.

Акционари Предузећа имају право да изврше увид у материјале, те приједлоге одлука за наведену сједницу Скупштине акционара, у просторијама Управе Предузећа сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часова, почев од 20.01.2023. године

Правни основ за доношење одлука и назнака прописане већине за доношење предложених одлука, назначени су у преамбули приједлога одлука.

Листа акционара, коју издаје  Централни регистар и  која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција,  а на основу које се остварује  право учешћа и право гласа на овој Скупштини, прибавиће се са даном 24.01.2023.године.

У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, поновљена Скупштина ће се одржати дана 10.02.2023.године (петак) са истим дневним редом, у исто вријеме и на истом мјесту, а у том случају, Листа акционара коју издаје  Централни регистар, прибавиће се са даном 31.01.2023.године.

Право да учествују у раду сједнице имају сви акционари, односно њихови пуномоћници који имају овјерену пуномоћ.

Обавјештавају се акционари да су се дужни пријавити за регистрацију пола сата прије почетка наведене сједнице.                                                                                                       

                                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                              НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                                                             ______________________________

                                                                                                                               Марко Михајловић

 

 

Иди на врх
X
CIR