Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Поновљени оглас за продају расходованих основних средстава

Број : 1.-1641-46/23

Дана: 26.06.2023.године

На основу Одлуке Управе Предузећа, број: 1.-1641-43/23 од 15.06.2023. године, те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Управа Предузећа  о б ј а в љ у ј е:

П О Н О В Љ Е Н И    О Г Л А С

за продају  расходованих основних средстава

I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

РЈ БАЊАЛУКА

  1. Toyota Yaris 1.0 VVT-i TERA 5V, година производње 2000., путничко возило, регистарских ознака 442-К-625, 50 КW , запремина 998 цм3, почетна продајна цијена 750,00 КМ,
  2. Hyundai Atos VAN MPI 1.0 12V, година производње 2002., теретно возило, регистарских ознака Ј60-М-520, 40 КW, запремина 999 цм3, почетна продајна цијена 600,00 КМ,

Основна средства под редним бројем 1-2 се налазе у улици Краља Петра I Карађорђевића 93 у Бања Луци, а иста се могу погледати сваки радни дан  у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је Борис Босанчић, телефон број: 065/510-906.

На основна средства под редним бројем 2 на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%,  док се на основно средство под редним бројем 1 не обрачунава ПДВ.

РЈ ДОБОЈ

  • Hyundai Getz 1.1 MPI 12V, година производње 2002., путничко возило, регистарских ознака J35-O-342, 46 КW, запремина 1086 цм3 почетна продајна цијена 900,00 КМ,
  • Ford Transit VAN SWB 2.2 DCI, година производње 2009., теретно возило, регистарских ознака A55-J-578, 62 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 1.875,00 КМ,
  • Hyundai Atos VAN MPI, година производње 2002., теретно возило, регистарских ознака 377-J-081, 40 КW, запремина  999 цм3, почетна продајна цијена 975,00 КМ,

Основно средство под редним бројем 3 се налази у ПСЦ-у у Добоју на платоу жељезничке станице, основно средство под редним бројем 4 се налази у кругу Total Trade у улици Крњинске српске бригаде бр.102 у Добоју, док се основно средство под редним бројем 5 налази у РЈ Брод у улици Светог Саве бб.

Иста се могу погледати сваки радни дан  у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа за основна средства под редним бројем 3 и 4 је Зоран Радишковић, телефон број: 065/582-781, а за расходовано основно средство под редним бројем 5 контакт особа је Горан Видичевић, телефон број: 053/226-228.

На основна средства под редним бројем 4 и 5 на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%, док се на основно средство под редним бројем 3 не обрачунава ПДВ.

РЈ ФОЧА

  • Ford Konnect, година производње 2009., теретно возило, регистарских ознака 385-A-137, 55 КW, запремина 1753 цм3, почетна продајна цијена 1.875,00 KM,
  • Ford Transit, година производње 2009., теретно возило, регистарских ознака 385-A-132, 62 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 2.250,00 KM.

Основно средство под редним бројем 47 се налазе  у Гацку, улица Солунских добровољаца 23, а основно средство под редним бројем 48 се налази у улици Светосавска бб, у Фочи. Иста се могу погледати сваки радни дан  у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је Секулић Андриана, телефон број: 058/225-414.

На основна средства под редним бројем 6 и 7 на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%.

II НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја расходованих основних средстава ће се вршити путем прикупљања писаних понуда и избора најповољнијег понуђача.

III  УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Право учешћа на Jавном огласу за продају расходованих основних средстава имају сва правна и физичка лица, а понуђач је дужан  у понуди навести сљедеће податке:

За правна лица: назив и сједиште, матични број и ПИБ, фотокопију Рјешења о регистрацији и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип и регистарске ознаке возила-мопеда, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис лица овлаштеног за заступање.

За физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип, регистарске ознаке возила-мопеда, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис понуђача.

Понуђач је дужан уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене возила-мопеда, односно основног средства, на рачуне Радних јединица:  

  1. За основна средства која припадају РЈ Бања Лука, на жиро рачун број: 562-099-81255499-41 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,
  2. За основна средства која припадају РЈ Добој, на жиро рачун број: 562-005-81256572-70 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,
  3. За основна средства која припадају РЈ  Фоча, на жиро рачун број:  562-006-81256443-20 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,

а доказ о уплаћеној кауцији  приложити уз понуду.

Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају. Понуђач који буде изабран за купца  дужан је, најкасније у року од 7 дана, рачунајући од дана отварања понуда по Јавном огласу, закључити Уговор о купопродаји и преузети основно средство, уз уплату купопродајне цијене, умањене за износ уплаћене кауције, у противном, сматраће се да је купац одустао од куповине основног средства и у том случају продавац задржава уплаћену кауцију.

Све трошкове преписа основних средстава сноси купац.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена која не може бити мања од почетне продајне цијене. У случају приспијећа двије истовјетне понуде, прихватиће се понуда која је раније запримљена.

IV  МЈЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Заинтересовани купци своје писане понуде могу достављати  препорученом пошиљком путем поште  на адресе:

1. За основна средства која припадају РЈ Бањалука- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића број 93, 78000 Бања Лука, уз назнаку на коверти Радна јединица за поштански саобраћај Бањалука, „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“

3. За основна средства која припадају  РЈ Добој- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Светог Саве 4, 74101 Добој, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“

8. За основна средства која припадају РЈ Фоча- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Краља Петра I Карађорђевића бб, 73300 Фоча, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“

Рок за достављање понуда је 07.07.2023. године.

V МЈЕСТО И ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Именоване Комисије по радним јединицама Предузећа ће вршити отварање и разматрање приспјелих понуда дана 14.07.2023. године са почетком у 11,00 часова у својим просторијама на наведеним адресама.

Неблаговремене, непотпуне, нејасне и исправљене понуде неће се разматрати.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст поновљеног огласа ће се објавити на интернет страници Предузећа, а истовремено ће се истаћи на огласној табли у сједишту Предузећа у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 93, те огласним таблама у сједиштима свих Радних јединица.

                                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

               Миладин Радовић, дипл. инж.

Иди на врх
X
CIR