Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Јавни оглас за продају расходованих основних средстава

Број : 1.-1641-56/23

Дана: 24.08.2023.године

На основу Одлукe Управе Предузећа, број: 1.-2463-4/23 од 26.07.2023. године и Одлуке Надзорног одбора број: 1.-2463-2/23 од 16.08.2023. године, те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Управа Предузећа  о б ј а в љ у ј е:

Ј А В Н И    О Г Л А С

за продају  расходованих основних средстава

I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

РЈ ПСЦ БАЊА ЛУКА

  • Ford Transit, година производње 2009., регистарских ознака J66-T-784, 62 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 3.000,00 КМ,

 

Основно средство се налази у РЈ ПСЦ Бањалука, улица Браће Подгорника 4б, исто се може погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је  Горан Кнежевић, телефон број: 051/241-539. На продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%.

II НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја расходованог основног средстава ће се вршити путем прикупљања писаних понуда и избора најповољнијег понуђача.

III  УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Право учешћа на Jавном огласу за продају расходованог основног средстава имају сва правна и физичка лица, а понуђач је дужан  у понуди навести сљедеће податке:

За правна лица: назив и сједиште, матични број и ПИБ, фотокопију Рјешења о регистрацији и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип и регистарске ознаке возила, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис лица овлаштеног за заступање.

За физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип, регистарске ознаке возила, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис понуђача.

Понуђач је дужан уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене возила, односно основног средства, на жиро рачун РЈ ПСЦ Бања Лука 562-099-81255202-59 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука, а доказ о уплаћеној кауцији  приложити уз понуду.

Основно средство се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају. Понуђач који буде изабран за купца  дужан је, најкасније у року од 7 дана, рачунајући од дана отварања понуда по Јавном огласу, закључити Уговор о купопродаји и преузети основно средство, уз уплату купопродајне цијене, умањене за износ уплаћене кауције, у противном, сматраће се да је купац одустао од куповине основног средства и у том случају продавац задржава уплаћену кауцију.

Све трошкове преписа основних средстава сноси купац.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена која не може бити мања од почетне продајне цијене. У случају приспијећа двије истовјетне понуде, прихватиће се понуда која је раније запримљена.

 

IV  МЈЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Заинтересовани купци своје писане понуде могу достављати  препорученом пошиљком путем поште на адресу:

Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Браће Подгорника 4б, 78102 Бањалука, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованог основног средстава – не отварај.“

 Рок за достављање понуда је 04.09.2023. године.

V МЈЕСТО И ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Именована Комисија у РЈ ПСЦ Бања Лука ће вршити отварање и разматрање приспјелих понуда дана 07.09.2023. године са почетком у 11,00 часова у својим просторијама на наведеној адреси.

Неблаговремене, непотпуне, нејасне и исправљене понуде неће се разматрати.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст Јавног огласа ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ Бањалука и на интернет страници Предузећа, а истовремено ће се истаћи на огласној табли у сједишту Предузећа у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 93, те огласним таблама у сједиштима свих Радних јединица.

 

Д И Р Е К Т О Р

Миладин Радовић, дипл. инж.

Иди на врх
X
CIR