Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Непосредна погодба за продају расходованих основних средстава

Број : 1.-1641-66/23
Дана: 01.11.2023.године

На основу Одлуке Управе Предузећа, број: 1.-1641-63/23 од 28.09.2023. године , те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Управа Предузећа  о б ј а в љ у ј е:

                                                   Н Е П О С Р Е Д Н У    П О Г О Д Б У

за продају  расходованих основних средстава

I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

РЈ ПСЦ БАЊА ЛУКА

  • Ford Transit, година производње 2009., регистарских ознака J66-T-784, 62 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 1.687,50 КМ,

Основно средство се налази у РЈ ПСЦ Бањалука, улица Браће Подгорника 4б, исто се може погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је  Горан Кнежевић, телефон број: 051/241-539. На продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%.

II НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја расходованих основних средстава ће се вршити путем прикупљања писаних понуда и избора најповољнијег понуђача.

III  УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Право учешћа на Непосредној погодби  за продају расходованих основних средстава имају сва правна и физичка лица, а понуђач је дужан  у понуди навести сљедеће податке:

За правна лица: назив и сједиште, матични број и ПИБ, фотокопију Рјешења о регистрацији и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип и регистарске ознаке возила, те понуђену купопродајну цијену и потпис лица овлаштеног за заступање.

За физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип, регистарске ознаке возила, те понуђену купопродајну цијену и потпис понуђача.

Понуђач је дужан уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене возила, односно основног средства, на жиро рачун РЈ ПСЦ Бања Лука 562-099-81255202-59 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука, а доказ о уплаћеној кауцији  приложити уз понуду.

Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају. Понуђач који буде изабран за купца  дужан је, најкасније у року од 7 дана, рачунајући од дана отварања понуда по Непосредној погодби, закључити Уговор о купопродаји и преузети основно средство, уз уплату купопродајне цијене, умањене за износ уплаћене кауције, у противном, сматраће се да је купац одустао од куповине основног средства и у том случају продавац задржава уплаћену кауцију.

Све трошкове преписа основних средстава сноси купац.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена. У случају приспијећа двије истовјетне понуде, прихватиће се понуда која је раније запримљена.

IV  МЈЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Заинтересовани купци своје писане понуде могу достављати  препорученом пошиљком путем поште  на адресу:

Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Браће Подгорника 4б, 78102 Бањалука, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованог основног средстава – не отварај.“

Рок за достављање понуда је 10.11.2023. године.

V МЈЕСТО И ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Именоване Комисије по радним јединицама Предузећа ће вршити отварање и разматрање приспјелих понуда дана 15.11.2023. године са почетком у 11,00 часова у својим просторијама на наведеним адресама.

Неблаговремене, непотпуне, нејасне и исправљене понуде неће се разматрати.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст непосредне погодбе ће се објавити на интернет страници Предузећа, а истовремено ће се истаћи на огласној табли у сједишту Предузећа у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 93, као и огласним таблама у сједиштима свих Радних јединица.

                                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

Миладин Радовић, дипл. инж.

Иди на врх
X
CIR