Слање робе – Царина

При слању робе (укључујући и поклоне) у иностранство у поштанској пошиљци потребно је да пошиљалац попуни и Царинску декларацију. На попуњену Царинску декларацију пошиљалац ставља свој потпис и уписује датум слања, чиме преузима одговорност за садржај пошиљке, односно тачност наведених података.

Царинска декларација се попуњава штампаним словима на енглеском, француском или језику познатом у одредишној земљи.

Посебну пажњу при попуњавању  Царинске декларације је потребно посветити тачном и прецизном евидентирању садржаја пошиљке, тј. детаљном опису садржаја уз навођење количине, масе и вриједности робе. А у случају да се ради о комерцијалним предметима, роби намијењеној продаји, обавезно је  уписивање и  тарифног броја, као и земље поријекла робе. За остале категорије робе (поклон, комерцијални узорак, поврат робе) уписивање тарифног броја се препоручује ради бржег и ефикаснијег царинског поступка у одредишној земљи. Напомињемо да је за неке земље и за остале категорије робе обавезно уписивање тарифног броја.

Опис садржаја

Потребно је описати сваку ставку нпр. „Мушка памучна кошуља”. Општи описи као што су „Одјећа“, „Узорци“, „Прехрамбени производи“ или „Резервни дијелови“ нису дозвољени.

Количина

За сваку описану врсту предмета (робе) потребно је навести укупну количину.

Weight

За сваку описану врсту предмета (робе) потребно је навести нето масу у кг по комаду, као и укупну масу свих предмета (робе).

Вриједност

За сваку описану врсту предмета (робе) потребно је навести вриједност и валуту која се користи, по комаду, као и укупну вриједност свих предмета (робе) наведене у садржају. Вриједност се изражава у валути одредишне земље или међународно познатој валути (нпр. EUR).

Тарифни број (HS tariff number)

HS tariff number је шестоцифрени код заснован на хармонизованом систему описа и шифровања робе, који је развила Свјетска царинска организација. Користе га царински органи широм свијета за идентификацију производа приликом утврђивања царина и пореза и за прикупљање статистичких података. Ради даље класификације увезене робе свака земља за себе, на бази кодова хармонизованог система,  дефинише осмоцифрене и десетоцифрене тарифне бројеве.

Сваки извозник, у овом случају пошиљалац пошиљке, чији је садржај роба, у обавези је да за сваку описану врсту предмета (робе)  прибави одговарајући шестоцифрени тарифни код (HS tariff number), односно осмоцифрени или десетоцифрени тарифни број дефинисан у одредишној земљи.

С тим у вези, доље приказани линкови се могу користити као помоћ при одређивању траженог тарифног броја, као и описа садржаја.

Земља поријекла робе

Земља поријекла робе је земља из које роба потиче, у којој је произведена или састављена.

Категорија робе

Такође, посебну пажњу при попуњавању  Царинске декларације је потребно посветити тачном и прецизном означавању категорије предмета (робе), односно разлога за извоз, који могу бити:

  • Поклон,
  • Документи,
  • Комерцијални узорци,
  • Поврат робе,
  • Продаја робе или
  • Остало.

Напомињемо да је тачно и прецизно попуњавање Царинске декларације са свим траженим елементима у функцији умањења могућности непотребног задржавања на царини и враћања пошиљке пошиљаоцу.

Примјери правилно попуњеног обрасца „Царинска декларација”:

  1. Примјер 1 (.pdf)
  2. Примјер 2 (.pdf)
  3. Примјер 3 (.pdf)
  4. Примјер 4 (.pdf)

Предложени линкови:

Scroll to top
X
ENG