Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Поновљени оглас за продају расходованих основних средстава

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

Број : 1.-1791-42/21
Дана: 23.11.2021. године

На основу Одлуке Управе Предузећа број: 1.-1791-41/21 од 08.11.2021. године, те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Управа Предузећа о б ј а в љ у ј е


П О Н О В Љ Е Н И О Г Л А С
за продају расходованих основних средстава


I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:
РЈ ПСЦ БАЊА ЛУКА
1. Форд Трансит, теретно возило, година производње 2007., регистарских ознака 485-М-142, 62 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 5.250,00 КМ,
2. Форд Конект, теретно возило, година производње 2009., регистарских ознака 385-А-140, 55 КW , запремина 1753 цм3, почетна продајна цијена 2.250,00 КМ,
3. Toyota Hiace, теретно возило, година производње 1999., регистарских ознака Е21-Ј-875, 66 КW, запремина 2446 цм3, почетна продајна цијена 3.150,00 КМ,
4. Форд Конект, теретно возило, година производње 2007., регистарских ознака 485-М-143, 55 КW, запремина 1753 цм3, почетна продајна цијена 3750,00 КМ.

Основна средства под редним бројем 1-3 се налази у РЈ ПСЦ Бања Лука, улица Браће Подгорника 4б, а основно средство под редним бројем 4 се налази у РЈ Бања Лука, улица Краља Петра I Карађорђевића број 93, у Бања Луци, иста се могу погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је Горан Кнежевић, телефон број: 051/ 241-539.
На наведена основна средства, на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%.

РЈ ДОБОЈ:
5. Мопед Томос АПН 6С, година производње 2011., регистарских ознака А08-О-602, почетна продајна цијена 112,50 КМ.

Основно средство под редним бројем 5 се налази у РЈ Добој, улица Светог Саве број 4, у Добоју. Исто се може погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је Илија Гостимировић, телефон број: 053/ 220-608.
На наведено основно средство, на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17 %.

РЈ ЗВОРНИК:
6. Форд Конект, теретно возило, година производње 2009., регистарских ознака 385-А-139, 55 КW, запремина 1753 цм3, почетна продајна цијена 3.235,41 КМ.

Основно средство под редним бројем 6 се налази у РЈ Зворник, улица Светог Саве 1, у Зворнику. Исто се може погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је Милисав Милић, телефон број: 056/240- 103.
На наведено основно средство, на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17 %.

РЈ ФОЧА
7. Мерцедес Бенз Варио, теретно возило, година производње 2003., регистарских ознака Т61-
О-193, 100 КW, запремина 4249 цм3, почетна продајна цијена 5.625,00 КМ.

Основно средство под редним бројем 7 се налази у РЈ Фоча, улици Светосавска бб, у Фочи. Исто се може погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа Андриана Секулић, телефон број: 058/225-414.
На наведено основно средство, на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17 %.


II НАЧИН ПРОДАЈЕ
Продаја расходованих основних средстава ће се вршити путем прикупљања писмених понуда и избора најповољнијег понуђача.


III УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Право учешћа на Поновљеном огласу за продају расходованих основних средстава имају сва правна и физичка лица, а понуђач је дужан у понуди навести сљедеће податке:
За правна лица: назив и сједиште, матични број и ПИБ, фотокопију Рјешења о регистрацији и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип и регистарске ознаке возила-мопеда, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис лица овлаштеног за заступање.
За физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип, регистарске ознаке возила-мопеда, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис понуђача.

Понуђач је дужан уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене основног средства на рачун Предузећа број:
1. За основна средства која припадају РЈ ПСЦ Бања Лука, на жиро рачун број: 562-099-81255202-59 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,
2. За основна средства која припадају РЈ Добој, на жиро рачун број: 562-005-81256572-70 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,
3. За основна средства која припадају РЈ Зворник, на жиро рачун број: 562-009-81255815-11 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,
4. За основна средства која припадају РЈ Фоча, на жиро рачун број: 562-006-81256443-20 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,
а доказ о уплаћеној кауцији приложити уз понуду.

Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају. Понуђач који буде изабран за купца дужан је најкасније у року од 7 дана, рачунајући од дана отварања понуда по Поновљеном огласу, закључити Уговор о купопродаји и преузети основно средство, уз уплату купопродајне цијене, умањену за износ уплаћене кауције, у противном, сматраће се да је купац одустао од куповине основног средства, у ком случају продавац задржава уплаћену кауцију.
Све трошкове преписа основних средстава сноси купац.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена која не може бити мања од почетне продајне цијене. У случају приспјећа двије истовјетне понуде, прихватиће се понуда која је раније запримљена.

IV МЈЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА
Заинтересовани купци своје писмене понуде могу достављати препорученом пошиљком путем поште на адресе:
1. За основна средства која припадају РЈ ПСЦ Бања Лука – Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Браће Подгорника 4б, 78102 Бања Лука, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
2. За основна средства која припадају РЈ Добој – Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Светог Саве 4, 74101 Добој, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
3. За основна средства која припадају РЈ Зворник – Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Светог Саве бб, 75400 Зворник, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
4. За основна средства која припадају РЈ Фоча – Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Краља Петра I Карађорђевића бб, 73300 Фоча, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованих основних средстава – не отварај.“

Рок за достављање понуда је 03.12.2021. године .

V МЈЕСТО И ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Именоване Комисије по радним јединицама Предузећа ће вршити отварање и разматрање приспјелих понуда дана 07.12.2021. године са почетком у 11,00 часова у својим просторијама и на наведеним адресама.
Неблаговремене, непотпуне, нејасне и исправљене понуде неће се разматрати.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Текст Јавног огласа ће бити објављен на интернет страници Предузећа, а истовремено ће се истаћи на огласној табли у сједишту Предузећа у Бања Луци, улица Краља Петра I Карађорђевића 93, те на огласним таблама свих радних јединица.


Д И Р Е К Т О Р

Миладин Радовић, дипл. инж.

 

          

 

 

Scroll to top
X
ENG