Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Непосредна погодба

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

Број: 1.-1253-45/20
Датум: 07.10.2020. године

На основу Одлуке Управе Предузећа број: 1.-3345-72/18 од 23.10.2019. године и број: 1.-1253-44/20 од 09.09.2020. године, те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, Управа Предузећа објављује

НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ

I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

РЈ ПСЦ БАЊА ЛУКА:
1. Мопед АПН 6, година производње 2012., регистарских ознака Е72-А-919, почетна продајна цијена 80,00 КМ,
Основно средство под редним бројем 1 се налази у РЈ ПСЦ Бањалука, улица Браће Подгорника 4 б, а исто се може погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. На основно средство под редним бројем 1, на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%. Контакт особа је Владимир Ђукић, телефон број 051/241- 539.

РЈ ДОБОЈ:
2. Форд Трансит, теретно возило, година производње 2007., регистарских ознака 485-М-137, 62 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 2.000,00 КМ,
Основно средство под редним бројем 2 се налази у улици Краља Петра I Карађорђевића број 93, у Бањалуци, а исто се може погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. На основно средство под редним бројем 2, на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%. Контакт особа је Илија Гостимировић, телефон број: 053/ 220- 608.

РЈ СОКОЛАЦ:
3. Лада Нива, теренско возило, година производње 2008., регистарских ознака Т98-Ј-398, 59 КW, запремина 1690 цм3, почетна продајна цијена 1.000,00 КМ,
4. Аутомобил „Hyundai Atos Van“ МПИ 1,0 12 В, теретно возило, година производње 2002., регистарских ознака 377-Ј-082, почетна продајна цијена 200,00 КМ,
Основна средства под редним бројем 3 и 4 се налазе у улици Цара Лазара бб, на Сокоцу, а иста се могу погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. На основно средство под редним бројем 4, на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%. Контакт особа је Драгана Марковић, телефон број: 057/ 405- 112.
РЈ ФОЧА:
5. Форд Трансит, теретно возило, година производње 2009., регистарских ознака Ј60-О-976, 62 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 1.850,00 КМ,
6. Форд Трансит, теретно возило, година производње 2013., регистарских ознака А30-Е-796, 92 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 2.600,00 КМ,
Основно средство под редним бројем 5 се налази у улици Светосавска бб, у Фочи, а основно средство под редним бројем 6 се налази у улици Краља Петра I Карађорђевића број 93, у Бањалуци. Иста се могу погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. На основна средстав под редним бројевима 5 и 6 се обрачунава ПДВ у износу од 17%. Контакт особа је Драгомир Перишић, телефон број: 058/225- 413.

РЈ ТРЕБИЊЕ:
7. Аутомобил „Hyuindai Atos“, теретно возило, година производње 2003., регистарских ознака Ј12-А-359, 40 КW, запремина 999 цм3, почетна продајна цијена 600,00 КМ.
Основно средство под редним бројем 7 се налази у улица Српска 2, у Требињу, а исто се може погледати сваки радни дан у времену од 08-14 часова. На основно средство под редним бројем 7, на продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%. Контакт особа је Ђорђе Зотовић, телефон број 059/ 279- 013.
II НАЧИН ПРОДАЈЕ
Продаја расходованих основних средстава ће се вршити путем прикупљања писмених понуда и избора најповољнијег понуђача.
III УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Право учешћа у Непосредној погодби за продају расходованих основних средстава имају сва правна и физичка лица, а понуђач је дужан у понуди навести сљедеће податке:
За правна лица: назив и сједиште, матични број и ПИБ, фотокопију Рјешења о регистрацији и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип и регистарске ознаке возила-мопеда односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис лица овлаштеног за заступање.
За физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип, регистарске ознаке возила-мопеда, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис понуђача.
Понуђач је дужан уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене возила-мопеда (основног средства) на рачун Предузећа број: 5621008000000561, који се води код НЛБ Банке Бања Лука, а доказ о уплаћеној кауцији приложити уз понуду.
Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају. Понуђач који буде изабран за купца дужан је, најкасније у року од 15 дана, рачунајући од дана отварања понуда по Јавном огласу, закључити Уговор о купопродаји и преузети основно средство, уз уплату купопродајне цијене, умањене за износ уплаћене кауције, јер у противном, сматраће се да је купац одустао од куповине основног средства и у том случају продавац задржава уплаћену кауцију.
Све трошкове преписа основних средстава сноси купац.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена која не може бити мања од почетне продајне цијене. У случају приспијећа двије истовјетне понуде, прихватиће се понуда која је раније запримљена.
IV МЈЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА
Заинтересовани купци своје писмене понуде могу достављати препорученом пошиљком путем поште на адресе:
1. За основна средства која припадају РЈ ПСЦ Бањалука- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Браће Подгорника 4б, 78102 Бањалука, уз назнаку на коверти „Понуда за Непосредну погодбу за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
2. За основна средства која припадају РЈ Добој- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Светог Саве 4, 74101 Добој, уз назнаку на коверти „Понуда за Непосредну погодбу за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
3. За основна средства која припадају РЈ Соколац- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Цара Лазара бб, 71350 Соколац, уз назнаку на коверти „Понуда за Непосредну погодбу за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
4. За основна средства која припадају РЈ Фоча- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Краља Петра I Карађорђевића бб, 73300 Фоча, уз назнаку на коверти „Понуда за Непосредну погодбу за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
5. За основна средства која припадају РЈ Требиње – Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Српска 2, 89101 Требиње, уз назнаку на коверти „Понуда за Непосредну погодбу за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
Рок за достављање понуда је 19.10.2020. године.
V МЈЕСТО И ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Именоване Комисије по радним јединицама Предузећа ће вршити отварање и разматрање приспјелих понуда дана 23.10.2020. године са почетком у 11,00 часова у својим просторијама на наведеним адресама.
Неблаговремене, непотпуне, нејасне и исправљене понуде неће се разматрати.
VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Текст Непосредне погодбе ће бити објављен на сајту „Пошта Српске“, на огласној табли у сједишту Предузећа у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 93, те на огласним таблама у сједиштима свих Радних јединица.

Д И Р Е К Т О Р

Миладин Радовић, дипл. инж.

Scroll to top
X
ENG