Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Complaints - basic terms

Рекламацију на поштанске услуге може поднијети сваки корисник поштанске услуге, и то:

 1. пошиљалац или овлаштено лице:
  • Ако поштанска пошиљка није уручена примаоцу,
  • Ако је прекорачен рок преноса,
  • Ако је услуга дјелимично извршена
 2. прималац или овлашћено лице:
  • ако је поштанска пошиљка оштећена или је умањен њен садржај

Рекламација се може поднијети само за пошиљке за које се издаје Потврда о пријему пошиљке

Подношење рекламације – пошиљалац:

 • У року од 6 (шест) мјесеци од дана предаје поштанске пошиљке,
 • Подноси се на обрасцу „Потражница“, уз давање на увид Потврде о пријему пошиљке,
 • плаћање поштарине за потражни поступак за пошиљке у унутрашњем саобраћају, осим пошиљака са повратницом, у складу са Цјеновником услуга,
 • у јединици поштанске мреже која је пошиљку примила. Изузетно, у и било којој другој јединици поштанске мреже

Пошта је обавезна доставити писани одговор о основаности рекламације у року од  30 (тридесет) дана од дана подношења рекламације за пошиљке у унутрашњем  поштанском  саобраћају,  а  за  пошиљке у међународном поштанском саобраћају у року од 60 (шездесет) дана од дана подношења рекламације.

Подношење рекламације-прималац:

 • одмах приликом уручења пошиљке приговор поштанском раднику,
 • изузетно најкасније наредног радног дана ако прималац приложи доказ да умањење или оштећење садржаја поштанске пошиљке није настало након уручења,
 • комисијско отварање пошиљке у јединици поштанске мреже која врши уручење и утврђивање стварног стања,
 • сачињава се Записник о неисправности пошиљке
Scroll to top
X
ENG