Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Payment operations

У Поштама Српске,  како на шалтеру, тако и путем поштоноше на кућном прагу, можете обавити сва готовинска плаћања. Уплате по платном промету се врше путем прописаног обрасца-налога за плаћање.

Налог за уплате које нису јавни приход – ОБАВЕЗНА ПОЉА

Обавезна поља:
Поље 1:  Уплатио је – Име пошиљаоца, адреса и број телефона
Поље 2:  Сврха дознаке – Опис уплате
Поље 3: Име примаоца- Име примаоца
Поље 4: Датум уплате –попунити са датумом уплате
Поље 6: Рачун примаоца- попунити рачун
Поље 7: Износ – Износ који се уплаћује у КМ

Налог за уплату јавних прихода-ОБАВЕЗНА ПОЉА:

Обавезна поља:
Поље 1:  Уплатио је – Име пошиљаоца, адреса и број телефона
Поље 2:  Сврха дознаке – Опис уплате
Поље 3: Име примаоца- Име примаоца
Поље 4: Датум уплате –попунити са датумом уплате
Поље 6: Рачун примаоца- попунити рачун
Поље 7: Износ – Износ који се уплаћује у КМ
Поље 9: Број пореског обвезника-јединиствени матични број (ЈМБГ)
Поље 10: Врста уплате- 0: редовна, 1: принудна наплата по рјешењу или одлуци, 2: поврат новца, 3. плаћања обавеза по споразуму закљученом са Пореском управом РС, 4: дуговања по рјешењима контролних органа из ранијих година.
Поље 11: Врста прихода- шифра прихода који се плаћа, 6 бројева
Поље 12: Порески период од- Почетак пореског периода (дд/мм/гг)
Поље 13: Порески период до- Завршетак пореског периода (дд/мм/гг)
Поље 14: Општина- шифра општине, 3 броја
Поље 15: Буџетска организација – Шифра буџетске организације према шифарнику Министарства финансија, 7 бројева
Поље 16: Позив на број: 10 бројева, За уплату по фактури, за уплату царине – позив на број царинске фактуре, регистарски број обвезника

Накнада која се наплаћује за уплате по платном промету било на шалтеру поште и путем поштоноше на кућном прагу (ОСИМ ЗА РЕЖИЈСКЕ РАЧУНЕ):

до 50,00 КМ

1,60 КМ

од 50,01 – 100,00 КМ

1,90 КМ

од 100,01 – 300,00 КМ

2,20 КМ

од 300,01 – 500,00 КМ

2,50 КМ

од 500,01 – 1.000,00 КМ

3,00 КМ

од 1.000,01 – 2.000,00 КМ

3,50 КМ

од 2.000,01 – 5.000,00 КМ

4,00 BAM

од 5.000,01 – 10.000,00 КМ

5,00 КМ

преко 10.000,00 КМ

0,10%  од износа уплате

Scroll to top
X
ENG