Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС за продају  расходованих основних средстава

На основу Одлуке Управе Предузећа, број: 1.-1641-63/23 од 28.09.2023. године, те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Управа Предузећа  о б ј а в љ у ј е:

П О Н О В Љ Е Н И    О Г Л А С

за продају  расходованих основних средстава

I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

РЈ ПСЦ БАЊА ЛУКА

  • Ford Transit, година производње 2009., регистарских ознака J66-T-784, 62 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 2.250,00 КМ,

Основно средство се налази у РЈ ПСЦ Бањалука, улица Браће Подгорника 4б, исто се може погледати сваки радни дан у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је  Горан Кнежевић, телефон број: 051/241-539. На продајну цијену се обрачунава ПДВ у износу од 17%.

II НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја расходованог основног средстава ће се вршити путем прикупљања писаних понуда и избора најповољнијег понуђача.

III  УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Право учешћа на Поновљеном огласу за продају расходованог основног средстава имају сва правна и физичка лица, а понуђач је дужан  у понуди навести сљедеће податке:

За правна лица: назив и сједиште, матични број и ПИБ, фотокопију Рјешења о регистрацији и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип и регистарске ознаке возила, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис лица овлаштеног за заступање.

За физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип, регистарске ознаке возила, односно основног средства, те понуђену купопродајну цијену и потпис понуђача.

Понуђач је дужан уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене возила, односно основног средства, на жиро рачун РЈ ПСЦ Бања Лука 562-099-81255202-59 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука, а доказ о уплаћеној кауцији  приложити уз понуду.

Основно средство се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају. Понуђач који буде изабран за купца  дужан је, најкасније у року од 7 дана, рачунајући од дана отварања понуда по Јавном огласу, закључити Уговор о купопродаји и преузети основно средство, уз уплату купопродајне цијене, умањене за износ уплаћене кауције, у противном, сматраће се да је купац одустао од куповине основног средства и у том случају продавац задржава уплаћену кауцију.

Све трошкове преписа основних средстава сноси купац.Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена која не може бити мања од почетне продајне цијене. У случају приспијећа двије истовјетне понуде, прихватиће се понуда која је раније запримљена.

IV  МЈЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Заинтересовани купци своје писане понуде могу достављати  препорученом пошиљком путем поште  на адресу:

Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Браће Подгорника 4б, 78102 Бањалука, уз назнаку на коверти „Понуда за јавни оглас за продају расходованог основног средстава – не отварај.“

 Рок за достављање понуда је 17.10.2023. године.

V МЈЕСТО И ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Именована Комисија у РЈ ПСЦ Бања Лука ће вршити отварање и разматрање приспјелих понуда дана 20.10.2023. године са почетком у 11,00 часова у својим просторијама на наведеној адреси.

Неблаговремене, непотпуне, нејасне и исправљене понуде неће се разматрати.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст Поновљеног огласа ће се објавити на интернет страници Предузећа, а истовремено ће се истаћи на огласној табли у сједишту Предузећа у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 93, те огласним таблама у сједиштима свих Радних јединица.

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                    Миладин Радовић, дипл. инж.

Scroll to top
X
ENG