Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Оглас о продаји непокретности путем јавног надметања – лицитације

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА    

Број: 1.-2878-4/23
Датум, 22.08.2023. године

На основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 1.-2878-3/23 од дана 16.08.2023. године и  члана 50. став (1) тачка н) Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа објављује:

О Г Л А С
о продаји непокретности путем усменог јавног
надметања-лицитације

Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањој Луци у улици Краља Петра I Карађорђевића бр. 93, као власник, оглашава продају сљедеће непокретности:

I ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРОДАЈНА ЦИЈЕНА

Пословни објекат са припадајућим земљиштем у Добоју (зграда бр. 2), улица Светог Саве број 4, спратност: По+Пр+2, који се налази на парцели означеној као к.ч. 5660/6 (с.п. к.ч. 621/11), што у нарави представља „кућа и зграда“ површине 494,00 м2 и „двориште“ површине 66,00 м2, односно укупне површине 560,00 м2, као и к.ч. 5660/3 (с.п. к.ч. 621/23), у нарави „двориште“ површине 1,00 м2 and к.ч. 5660/4 (с.п. к.ч. 621/25), у нарави „двориште“ површине 34,00 м2, све уписане у Посједовни лист, број: 6305/6, к.о. Добој, односно у Земљишно-књижни уложак, број: 670, к.о. СП Добој, са правом посједа и са правом својине Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, са дијелом 1/1.

– Укупна површина земљишта (испод и око објекта) износи: 595,00 м2.

– Укупна тлоцртна површина објектаизноси: 1.203,66 м2.

 Процијењена вриједност непокретности износи: 549.595,00 КМ.

 II НАЧИН ПРОДАЈЕ

 Продаја непокретности ће се извршити усменим јавним надметањем-лицитацијом.

Поступак продаје непокретности провешће се пред Комисијом за провођење јавног надметања за продају непокретности.

Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника.

Ако се на лицитацију пријави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје  непокретности непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне продајне цијене, објављене у Огласу о лицитацији.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И УСЛОВИ ПОНУДЕ

Право да учествују на лицитацији имају сва правна и физичка лица која до почетка лицитације уплате кауцију у износу од 10 % од почетне продајне цијене непокретности, с тим да тај износ не може бити већи од 50.000,00 КМ.

Уз Пријаву за учешће на лицитацији потребно је доставити:

–  за физичка лица: фотокопија личне карте,

–  за правна лица: фотокопија Рјешења о упису у судски и други регистар, ЈИБ и пуномоћ за заступање 

–   доказ о уплаћеној кауцији.

Кауција се уплаћује на рачун Предузећа број: 5621008000000561 отворен код НЛБ Банке Бања Лука.

На уплатницама код сврха дознаке назначити: „уплата кауције за учешће на лицитацији за непокретност – Пословни објекат са припадајућим земљиштем у Добоју (зграда бр. 2)“.

На лицитацији  не могу учествовати  лица која нису положила утврђену кауцију.

Пријаве за учешће на лицитацији за куповину предметне непокретности се могу достављати непосредно Комисији за провођење поступка јавног надметања-лицитације на дан одржавања лицитације или путем поште на адресу на којој ће се одржати лицитација за продају непокретности, назначене под тачком IV овог Огласа, под условом да пристигну до часа почетка лицитације.

Са учесником лицитације  који понуди највећу цијену закључиће се купопродајни уговор, а у износ купопродајне цијене ће се урачунати уплаћена кауција.

Купопродајна цијена се може платити одједном, приликом закључења уговора о купопродаји или у договору са Предузећем, а предаја непокретности у посјед купца и пренос на купца исте ће се извршити у року од 15 дана од дана уплате купопродајне цијене.

Трошкове нотарске обраде уговора о купопродаји и трошкове укњижбе непокретности сноси купац.

Уколико најбољи понуђач усменим или писаним путем одустане од закључења уговора о купопродаји, губи право на враћање кауције, а уговор се закључује са сљедећим учесником лицитације који је понудио највећу цијену, у даљем року од 3 (три) дана. Уколико ни други понуђач не приступи закључењу уговора у предвиђеном  року од 3 (три) дана, закључење уговора може се понудити сљедећем најповољнијем понуђачу.

Поште Српске задржавају право да одустану од продаје непокретности у оправданим случајевима који се нису могли предвидјети у вријеме објављивања Јавног огласа.

IV   ДАН, ЧАС И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање за продају непокретности – лицитација, ће се одржати дана 01.09.2023. године (петак), с почетком у 12 часова, у просторијама Радне јединице за поштански саобраћај у Добоју, у улици Светога Саве бр. 4.

Контакт особа је Озренко Пољашевић, број телефона: 053/220-601.

Учесницима јавног надметања-лицитације, са којима не буде закључен уговор о купопродаји, уплаћена кауција се враћа у року од 3 (три) дана од дана одржавања јавног надметања.

V   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Свим учесницима лицитације биће претходно омогућен увид у податке из јавних регистара о непокретностима, обилазак непокретности, те увид у стање истих на терену.

Текст Јавног огласа ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли у сједишту Предузећа у Бањој Луци и на огласној табли у Радној јединици за поштански саобраћај Добој, те на интернет порталу Предузећа.

 Д И Р Е К Т О Р

Миладин Радовић, дипл. инж.

Scroll to top
X
ENG