Web portal Pošta Srpske

Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Непосредна погодба за продају расходованих средстава

Број : 1.-1641-55/23

Дана: 24.07.2023.године

На основу Одлука Управе Предузећа, број: 1.-1641-43/23 од 15.06.2023. године , те члана 50. став 1. тачка в. Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Управа Предузећа  о б ј а в љ у ј е:

Н Е П О С Р Е Д Н У    П О Г О Д Б У
за продају  расходованих основних средстава

I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

РЈ БАЊАЛУКА

  1. Toyota Yaris 1.0 VVT-i TERA 5V, година производње 2000., путничко возило, регистарских ознака 442-К-625, 50 КW , запремина 998 цм3, почетна продајна цијена 562,50 КМ,
  2. Hyundai Atos VAN MPI 1.0 12V, година производње , теретно возило, регистарских ознака Ј60-М-520, 40 КW, запремина 999 цм3, почетна продајна цијена 450,00 КМ,

Основна средства под редним бројем 1 и 2 се налазе у улици Краља Петра I Карађорђевића 93 у Бања Луци, а иста се могу погледати сваки радни дан  у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа је Борис Босанчић, број телефона 065/510-906.

На основно средство под редним бројем 1 на продајну цијену се не обрачунава ПДВ,  док се на основно средство под редним бројем 2  обрачунава ПДВ  у износу од 17%.

РЈ ДОБОЈ

  1. Hyundai Getz 1.1 MPI 12V, година производње 2002., путничко возило, регистарских ознака J35-O-342, 46 КW, запремина 1086 цм3 почетна продајна цијена 675,00 КМ,
  2. Ford Transit VAN SWB 2.2 DCI, година производње 2009., теретно возило, регистарских ознака A55-J-578, 62 КW, запремина 2198 цм3, почетна продајна цијена 406,25 КМ,
  3. Hyundai Atos VAN MPI, година производње 2002., теретно возило, регистарских ознака 377-J-081, 40 КW, запремина 999 цм3, почетна продајна цијена 731,25 КМ,

Основно средство под редним бројем 3 се налази у улици Озренских српских бригада број бб у Добоју, основно средство под редним бројем 4 се налази у улици Крњинске српске бригаде бр.102 у Добоју, док се основно средство под редним бројем 5 налази у улици Светог Саве бб у Броду.

Иста се могу погледати сваки радни дан  у времену од 08 до 14 часова. Контакт особа за основна средства под редним бројем 3 и 4 је Зоран Радишковић, број телефона 065/582-781, а за расходовано основно средство под редним бројем 5 контакт особа је Горан Видичевић, број телефона 053/226-228.

На основно средство под редним бројем 3 на продајну цијену се не обрачунава ПДВ, док се на основна средства под редним бројем 4 и 5 обрачунава ПДВ у износу од 17%.

II НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја расходованих основних средстава ће се вршити путем прикупљања писаних понуда и избора најповољнијег понуђача.

III  УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Право учешћа на Непосредној погодби  за продају расходованих основних средстава имају сва правна и физичка лица, а понуђач је дужан  у понуди навести сљедеће податке:

За правна лица: назив и сједиште, матични број и ПИБ, фотокопију Рјешења о регистрацији и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип и регистарске ознаке возила, те понуђену купопродајну цијену и потпис лица овлаштеног за заступање.

За физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон и писмо са понудом у којем треба обавезно назначити марку, тип, регистарске ознаке возила, те понуђену купопродајну цијену и потпис понуђача.

Понуђач је дужан уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне цијене возила, на рачуне Радних јединица:  

  1. За основна средства која припадају РЈ Бања Лука, на жиро рачун број: 562-099-81255499-41 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,
  2. За основна средства која припадају РЈ Добој, на жиро рачун број: 562-005-81256572-70 код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,

а доказ о уплаћеној кауцији  приложити уз понуду.

Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају. Понуђач који буде изабран за купца  дужан је, најкасније у року од 7 дана, рачунајући од дана отварања понуда по Непосредној погодби, закључити Уговор о купопродаји и преузети основно средство, уз уплату купопродајне цијене, умањене за износ уплаћене кауције, у противном, сматраће се да је купац одустао од куповине основног средства и у том случају продавац задржава уплаћену кауцију.

Све трошкове преписа основних средстава сноси купац.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена. У случају приспијећа двије истовјетне понуде, прихватиће се понуда која је раније запримљена.

IV  МЈЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Заинтересовани купци своје писане понуде могу достављати  препорученом пошиљком путем поште  на адресе:

  1. За основна средства која припадају РЈ Бањалука- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића број 93, 78000 Бања Лука, уз назнаку на коверти Радна јединица за поштански саобраћај Бањалука, „Понуда за непосредну погодбу за продају расходованих основних средстава – не отварај.“
  2. 2. За основна средства која припадају РЈ Добој- Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука, улица Светог Саве 4, 74101 Добој, уз назнаку на коверти „Понуда за непосредну погодбу за продају расходованих основних средстава – не отварај.“

Рок за достављање понуда је 07.08.2023. године.

V МЈЕСТО И ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Именоване Комисије по радним јединицама Предузећа ће вршити отварање и разматрање приспјелих понуда дана 14.08.2023. године са почетком у 11,00 часова у својим просторијама на наведеним адресама.

Неблаговремене, непотпуне, нејасне и исправљене понуде неће се разматрати.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст непосредне погодбе ће се објавити на интернет страници Предузећа, а истовремено ће се истаћи на огласној табли у сједишту Предузећа у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 93, као и огласним таблама у сједиштима свих Радних јединица.

Д И Р Е К Т О Р
Миладин Радовић, дипл. инж.

          

Scroll to top
X
ENG