Фауна и флора Републике Српске

Title::Фауна и флора Републике Српске
Date of Issue:01.03.1996
Author:Radomir Bojanic
Type edition:commemorative
Printing techniques:chalky
Sheet:24+1
Paper:multicolour offset
Printing House:Forum - Novi Sad

SHEET     

Motive:Динарска кандилка
Catalogue no.:СП 042
Perforation:13 3/4
Face value:1,20 din
Quantity:12.504

Motive:Вранићко звонце
Catalogue no.:СП 041
Perforation:13 3/4
Face value:1,20 din
Quantity:12.504

Motive:Планинска ушата шева
Catalogue no.:039
Perforation:13 3/4
Face value:1.20 din
Quantity:12.504

Motive:Реликтна волухарица
Catalogue no.:SP 040
Perforation:13 3/4
Face value:1,20 din
Quantity:12.504

Scroll to top
X
ENG