Lat > Usluge > Pravna lica > Poštanske usluge > Pismonosne usluge > Direktna pošta

Direktna pošta
Direktna pošta je usluga prenosa pošiljaka čiji sadržaj čini isključivo oglasni, marketinški ili reklamni materijal (leci, katalozi, brošure, reklamni uzorci, promotivne novine i časopisi, promotivni CD i sl.) koji sadrži identičnu poruku, osim imena, adrese i identifikacijske oznake primaoca, te drugih izmjena koje ne mijenjaju sadržaj poruke, a koje se dostavljaju za najmanje 30 primalaca.

Računi za režije, drugi računi, finansijski i drugi izvještaji, adresovani na određenog primaoca ne smatraju se direktnom poštom, kao ni pošiljka koja je u omotu kombinovana sa drugim pošiljkama.
Direktna pošta može biti adresovana i neadresovana.

Pošiljke adresovane direktne pošte u lijevom gornjem uglu adresne strane moraju imati oznaku «DIREKTNA POŠTA» («DIRECT MAIL»).

Pošiljke adresovane direktne pošte mogu biti najviše mase do 1000 gr i dimenzija propisanih za obično pismo. 
Pošiljalac je obavezan, prilikom predaje, javnom poštanskom operateru dati na uvid jedan primjerak sadržaja pošiljke koju šalje kao direktnu poštu.
Pošiljka koju pošiljalac šalje bez adrese primaoca smatra se neadresovanom direktnom poštom.
Pošiljke neadresovane direktne pošte mogu biti najviše mase do 100 gr i dimenzija propisanih za obično pismo. 
Uslovi i način predaje pošiljaka direktne pošte mogu se urediti ugovorom koji zaključuje pošiljalac sa javnim poštanskim operaterom.

Direktna pošta adresovana

Direktna pošta adresovana
I količinski razred: 30 – 30,000 pošiljaka na godišnjem nivou
I    stopa 20 0.45
II   stopa        21 do 50 0.55
III  stopa      51 do 100 0.65
IV    stopa 101 do250 0.75
V  stopa        251 do 500 1.00
VI  stopa      501 do 1000 1.50
II količinski razred: 30,001 – 50,000  pošiljaka na godišnjem nivou
I    stopa 20 0.40
II   stopa        21 do 50 0.50
III  stopa      51 do 100 0.60
IV    stopa 101 do 250 0.70
V   stopa        251 do 500 0.90
VI  stopa      501 do 1000 1.20
III količinski razred: preko  50,000 pošiljaka na godišnjem nivou
I    stopa 20 0.35
II   stopa        21 do 50 0.45
III  stopa      51 do 100 0.55
IV   stop 101 do 250 0.65
V  stopa        251 do 500 0.80
VI  stopa      501 do 1000 0.90
Napomena: Količina pošiljaka direktne pošte u okviru ugovorenog količinskog razreda je ukupan broj pošiljaka, bez obzira na masu, koje korisnik usluga preda tokom ugovorene godine.

 

Direktna pošta neadresovana

Direktna pošta neadresovana
I količinski razred: 30 – 10,000 pošiljaka
I    stopa 20 0.09
II   stopa        21 do 50 0.12
III  stopa      51 do 100 0.16
II količinski razred: 10,001 – 50,000 pošiljaka
I    stopa 20 0.07
II   stopa        21 do 50 0.10
III  stopa      51 do 100 0.14
III količinski razred: 50,001 – 100,000  pošiljaka
I    stopa 20 0.06
II   stopa        21 do 50 0.08
III  stopa      51 do 100 0.13
I količinski razred: 100,001 – 250,000 pošiljaka na godišnjem nivou
I    stopa 20 0.05
II   stopa        21 do 50 0.07
III  stopa      51 do 100 0.12
II količinski razred: 250,001 – 500,000 pošiljaka na godišnjem nivou
I    stopa 20 0.04
II   stopa        21 do 50 0.08
III  stopa      51 do 100 0.11
III količinski razred: preko  500,001 pošiljaka na godišnjem nivou
I    stopa 20 0.03
II   stopa        21 do 50 0.05
III  stopa      51 do 100 0.10
Napomena: Utvrđena cijena za količine od 100,001 komad i više će se primjenjivati i u slučaju da korisnik na godišnjem nivou u više otprema predaje navedene količine.
Copyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Besplatan info telefon: 0800-50-50-8
Pređi na glavni sadržaj Post site root > Lat Pomoć (novi prozor) Pismonosne usluge
Započni pretraživanje
Lat > Usluge > Pravna lica > Poštanske usluge > Pismonosne usluge > portal > direktna posta lat