Lat > Usluge > Reklamacije i naknade štete

Reklamacije i naknade štete

Reklamacije korisnika

Reklamaciju na poštanske usluge može podnijeti svaki korisnik poštanske usluge, i to:

 1. pošiljalac ili ovlašteno lice:
  • Ako poštanska pošiljka nije uručena primaocu,
  • Ako je prekoračen rok prenosa,
  • Ako je usluga djelimično izvršena
 2. primalac ili ovlašćeno lice:
  • ako je poštanska pošiljka oštećena ili je umanjen njen sadržaj

 Reklamacija se može podnijeti samo za pošiljke za koje se izdaje Potvrda o prijemu pošiljke.

 Podnošenje reklamacije - pošiljalac:

 • u roku od 6 (šest) mjeseci od dana predaje poštanske pošiljke,
 • podnosi se na obrascu „Potražnica“, uz davanje na uvid Potvrde o prijemu pošiljke,
 • plaćanje poštarine za potražni postupak za pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, osim pošiljaka sa povratnicom, u skladu sa Cjenovnikom usluga,
 • u jedinici poštanske mreže koja je pošiljku primila. Izuzetno, u i bilo kojoj drugoj jedinici poštanske mreže

Pošta je obavezna dostaviti pisani odgovor o osnovanosti reklamacije u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja reklamacije za pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, a za pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju u roku od 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja reklamacije.

 Podnošenje reklamacije-primalac:

 • odmah prilikom uručenja pošiljke prigovor poštanskom radniku,
 • izuzetno najkasnije narednog radnog dana ako primalac priloži dokaz da umanjenje ili oštećenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja,
 • komisijsko otvaranje pošiljke u jedinici poštanske mreže koja vrši uručenje i utvrđivanje stvarnog stanja,
 • sačinjava se Zapisnik o neispravnosti pošiljke

Odgovornost Pošte

U unutrašnjem poštanskom saobraćaju Pošta odgovara:

 • za gubitak ili oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njenog sadržaja;
 • za prekoračenje roka za prenos i uručenje poštanske pošiljke;
 • u slučaju kada nije izvršila uslugu ili uslugu nije izvršila u cjelosti.

 U međunarodnom poštanskom saobraćaju Pošta odgovara u skladu sa aktima Svjetskog poštanskog saveza.

 Pošta nije odgovorna u sljedećim slučajevima:

 • kada dokaže da se događaji za koje odgovara Pošta nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila);
 • kada korisnik usluge ne podnese reklamaciju u utvrđenom roku ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u utvrđenom roku;
 • kada se radi o poštanskim pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen;
 • kada je šteta uzrokovana time što korisnik usluge nije zapakovao pošiljku na način da osigura njen sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom Pošte
 • kad utvrdi da je lažno označena viša vrijednost od stvarne vrijednosti sadržine pošiljke.

Pošta ne odgovara za izgubljenu korist, niti za stvarnu štetu koja može nastati radi gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, te prekoračenja roka za prenos i uručenje pošiljke.

Naknada štete

Pošta je dužna platiti odgovarajuću nadoknadu korisniku poštanskih usluga u slučaju gubitka, oštećenja, umanjena sadržaja ili prekoračenja rokova prenosa poštanskih pošiljaka, do kojih je došlo krivicom, namjerom ili nehatom Pošte.

Korisnik usluge može, na osnovu pisanog odgovora Pošte o osnovanosti reklamacije, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema odgovora, Pošti podnijeti zahtjev za naknadu štete.

Uz Zahtjev za naknadu štete (obrazac P-112) obavezno se prilaže:

 • negativno riješena potražnica i Potvrda o prijemu pošiljke, a
 • ako se zahtjev odnosi na oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke, prilaže se Zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Pošta je obavezna korisniku usluga za pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju isplatiti   naknadu štete utvrđenu Zakonom o poštanskim uslugama Republike Srpske, kao i u skladu sa Aktima Svjetskog poštanskog saveza za pošiljke u međunarodnom saobraćaju (iznosi dati u tabeli)

Vrsta pošiljke Za gubitak ili potpuno oštećenje Za djelimično oštećenje ili umanjenje sadržaja Za prekoračenje roka za prenos

UNUTRAŠNjI POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
Preporučena Petostruki iznos plaćene poštarine Polovina iznosa za gubitak ili potpuno oštećenje Trostruki iznos plaćene poštarine
Hitna preporučena Desetostruki iznos plaćene poštarine Polovina iznosa za gubitak ili potpuno oštećenje Trostruki iznos plaćene poštarine
Vrijednosna
(pismo ili paket)
U visini učinjene štete, a najviše do označene vrijednosti te pošiljke i iznos plaćene poštarine U visini učinjene štete, a najviše do označene vrijednosti pošiljke Trostruki iznos plaćene poštarine
Uputnica Za pogrešnu isplatu - puni uputnički iznos i iznos poštarine za njen prenos    
Pošiljka Brze pošte (EMS):      
- sa označenom vrijednošću Do visine označene vrijednosti i povrat poštarine U visini učinjene štete, a najviše do označene vrijednosti pošiljke Trostruki iznos plaćene poštarine
- bez označene vrijednosti Desetostruki iznos plaćene poštarine Petostruki iznos plaćene poštarine Trostruki iznos plaćene poštarine
Telegrafsko saopštenje Desetostruki iznos plaćene poštarine   Trostruki iznos plaćene poštarine
 
MEĐUNARODNI POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
Preporučena 30 DTS + iznos naplaćene poštarine (izuzev poštarine za preporučeno rukovanje) U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 30 DTS  
Preporučena M vreća 150 DTS + iznos naplaćene poštarine (izuzev poštarine za preporučeno rukovanje) U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 150 DTS  
Vrijednosno pismo Iznos označene vrijednosti + iznos naplaćene poštarine izuzev poštarine za vrijednosno rukovanje) U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti  
Paket (bez označene vrijednosti)  40 DTS + 4,5 DTS/kg + iznos naplaćene poštarine U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 40 DTS + 4,5 DTS/kg  
Paket (sa označenom vrijednošću) Iznos označene vrijednosti + iznos naplaćene poštarine izuzev poštarine za vrijednosno rukovanje) U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti  
Pošiljka Brze pošte (EMS) 30 DTS za dokumenta
130 DTS za robu
U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 30 DTS za dokumenta i 130 DTS za robu  

Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za datu uslugu.

Izuzetno, ako pošiljalac ili drugo ovlašćeno lice dokaže da je pretrpjelo veću štetu od iznosa koji je Pošta dužna da nadoknadi, Pošta je dužna da mu isplati dokazanu štetu, ali najviše do dvostrukog iznosa prikazanog u tabeli (Odnosi se samo na unutrašnji poštanski saobraćaj).  

Ako Pošta ne isplati korisniku usluge naknadu štete u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja Zahtjeva za naknadu štete, korisnik usluga naknadu štete može ostvariti sudskim putem.

„U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (Službeni glasnik RS 6/12, 63/14.), ukoliko korisnik nije zadovoljan izdatim Rješenjem o naknadi štete, može da se obrati Komisiji za rješavanje reklamacija potrošača (korisnika poštanskih usluga) Pošta Srpske, u čijem sastavu se nalazi i predstavnik udruženja potrošača Republike Srpske.
Korisnik se Komisiji za rješavanje reklamacija potrošača Pošta Srpske može obratiti u roku od 8 dana od dana uručenja Rješenja o naknadi štete:
•    pisanim putem, preporučenom pošiljkom, na adresu
Pošte Srpske a.d. Banjaluka
Komisija za rješavanje reklamacija potrošača
Kralja Petra I Karađorđevića 93a
78000 Banjaluka
        ili
•    elektronskim putem, na adresu komisija.reklamacije@postesrpske.com

U oba slučaja je potrebno priložiti Rješenje o naknadi štete, i to kopiju Rješenja u slučaju obraćanja pisanim putem, odnosno skenirano Rješenje u slučaju obraćanja elektronskim putem.“

Ako se izgubljena pošiljka ili njen dio pronađe nakon isplate naknade štete, Pošta je obavezna o tome obavijestiti korisnika usluge.

Ako korisnik usluge zahtijeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obavezan je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom Pošta ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njen sadržaj.

Pošta na zahtjev pošiljaoca u pisanoj formi, na obrascu Zahtjev za vraćanje poštarine (obrazac P-112), vraća iznos poštarine u cjelosti kad usluga nije izvršena, odnosno onaj dio poštarine za dio usluge koji nije izvršen.

Pošiljalac poštanske pošiljke odgovoran je Pošti za štetu koju njegova poštanska pošiljka nanese ostalim poštanskim pošiljkama, objektima, opremi, radnicima Pošte i drugim licima, pod uslovom da se utvrdi da je nastanak štete izazvan krivicom, namjerom ili nehatom pošiljaoca.


Copyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Besplatan info telefon: 0800-50-50-8
Pređi na glavni sadržaj Post site root > Lat Pomoć (novi prozor) Usluge
Započni pretraživanje
Lat > Usluge > portal > reklamacije-lat