Ћир > poslovanje 2018_20190228_123620

28.02.2018. године

Позитивно пословање у 2018. години

Иако се поштански саобраћај суочава са великим проблемима, пословање Предузећа у протеклој, 2018. години показује позитивне резултате.
Наиме, Поште Српске завршиле су 2018. годину са позитивним  пословним резултатом у износу од 43.549 КМ.
Пословни резултат био би знатно бољи да околности које су имале негативан утицај на пословање Предузећа за поштански саобраћај РС из претходних година нису настављене и у протеклој 2018. години.
Неке од околности које су отежавале пословање су недоследност у примјени Закона о поштанским услугама од стране неких корисника услуга–кабловских оператера и комуналних предузећа, затим отежане наплате потраживања првенствено од стране буџетских корисника које су директно утицале на ликвидност и могућност Предузећа да редовно измирује своје обавезе према добављачима и према буџету по основу плаћања пореза и доприноса.
Велики проблем за Поште Српске и даље представљају и непрофитабилне јединице поштанске мреже које послују са губитком, и самим тим утичу на резултат пословања Предузећа.  Када би се руководили чисто економском логиком тј. рентабилности у пословању појединих пошта, могли бисмо одмах затворити око 33% пошта колико их послује са губитком, a разлог је привредна неразвијеност локалне заједнице у којима се те  поште налазе.
Иако за Поште Српске није економски оправдано постојање тих јединица поштанске мреже, Предузеће на  то обавезује Генерални план поштанске мреже који је дефинисан приликом оснивања Предузећа  од стране законодовне и извршне власти  Републике Српске и БиХ, као што је и у свим државама свијета.
Законом о поштанским услугама РС, утврђена је обавеза Пошта Српске да обезбиједи универзалну поштанску услугу на читавој територији РС. Наиме, поштар је дужан однијети пошиљку, у сваком случају, било да се ради о једној или о пет поштанских пошиљака. Подразумијева се, да су у таквим случајевима, трошкови  доставе  далеко већи од прихода који се оствари.
Уколико се поштарином за резервисане поштанске услуге не обезбјеђује покриће стварних трошкова и развојне потребе за извршење ових услуга, оно се, према Закону о поштанским услугама РС, треба обезбиједити из добити оствареном вршењем нерезервисаних и других поштанских услуга. Уколико ни то није довољно за покривање губитака, недостатак би се требао надокнадити из средстава буџета РС у складу са Законом о извршењу буџета.
Кумулативна  потраживања Пошта Српске по основу утврђених законских обавеза за период 2010-2018. године износила су 10.745.257 КМ, а до сада нам је по тој основи дозначено свега 2 милиона КМ. Наведена новчана средства  су нам дозначена почетком 2018. и 2019. године. Преостала потраживања по том основу тренутно износе 8.745.257 КМ.
И поред наведених проблема Предузеће у 2018. години биљежи раст физичког обима услуга за 9%. Раст је евидентан у дијелу писмоносних услуга, услуга Брзе поште, упутничних услуга, финансијских услуга (нарочито у дијелу уплата по платном промету што показује да нам се повећава број корисника) које су резултирале укупним повећањем прихода за 10% или за 1.307.362 КМ. Предузеће је у посматраном периоду остварило укупне приходе од 61.637.425 КМ, као и остале добитке из капитала (добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима) у износу од 795.117 КМ.
У 2018. години Предузеће је остварило укупне расходе у износу од 62.388.994 КМ, који су у односу на 2017. годину већи за 4%.
Пословање би било далеко боље да није било неких ванредних околности, из ранијих периода, на које Предузеће није могло утицати:

  • Процјењена штета од поплава – 3,8 милиона КМ (штету насталу усљед елементарне непогоде санирали смо највећим дијелом из властитих средстава);
  • Блокирана средства у Бобар банци ( око 980.000 КМ);
  • Трошкови принудне наплате Пореске управе РС у 2016. и 2017. години (око 900.000 КМ);
  • Трошкови на основу судских пресуда (oко 400.000 КМ) за разрјешење претходних директора и надзорног одбора који су пали на терет Предузећа;
  • Сталан пад броја пензионера који пензију примају путем Поште (од 2009-2018. пад прихода по том основу је за 50,80%), што је приказано у табели:

Година

 

Број

пензионера у Републици Српској на дан 31.12.

Број

пензионера који пензију примају путем Пошта Српске на дан 31.12.

Приход

Пошта Српске од исплата пензија (КМ)

2009

184,669

125,003

6,110,805.86

2018

214,383

82,447

3,006,320.00

2018-2009

29,714

-42,556.00

-3,104,485.86

%

16.09

-34.04

-50.80

  • Тражење попуста од стране  корисника поштанских услуга или избјегавање кориштења поштанских услуга.

Све ове околности утицале су на општу солвентност, и да се нису десиле, Предузеће би, у периоду од 2014. године до данас, остваривало већи остатак добити, који би оквирно износио од 2 до 4 милиона.
Не треба занемарити чињеницу да је Предузеће у условима отежане наплате потраживања редовно измиривало обавезе на зараде и накнаде зарада за свих 2.381 радника. У августу 2018., у складу са Законом, повећана је плата радника, те просјечна примања (нето плата са топлим оброком и регресом)  радника Предузећа износе 916 КМ што је изнад просјека Републике и гране саобраћаја и веза. Такође, напомињемо да, иако смо имали проблема са наплатом потраживања, првенствено од буџетских корисника, општина, те других корисника са државним капиталом, кредит у износу од 5 милиона који је био планиран Планом рада и пословања за 2018. годину, у сврху одржавања опште ликвидности, ипак нисмо морали реализовати.
С обзиром на то да је у 2018. години за 85 радника Предузећа, по разним основама (пензионисање, добровољни одлазак, споразумни раскид, смрт, отказ...), прекинути радни однос, те чињеници да на мјесечном нивоу више од 100 радника користи боловање, због несметаног одвијања процеса рада, Поште Српске су овој години ангажовале одређен број млађег сручног кадра, првенствено на пословима на којима постоји велика флуктуација као што су шалтерски послови, послови доставе-поштари и високо стручни послови.
На крају 2018. године, просјечан број запослених је 2333, и у односу на претходну 2017. годину  број запослених повећан је за 43. Имајући у виду чињенице да је обим извршених услуга у сталном порасту и да располажемо са неповољном старосном структуром (више од 40% од  укупног броја запослених  је преко 50 година старости), Предузеће је отворено да и у наредном периоду, у складу са потребама процеса рада, запошљава млади стручни кадар.                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                    

 

 

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > poslovanje 2018