Ћир > О Г Л А С

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ                                                                         
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА
 УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА 


Број: 1.- 3338-3/18
Датум: 03.04.2019. године


На основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа бр. 1.-3338-2/18 од дана 29.03.2019. године и  члана 50. став (1) тачка н) Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа  о б ј а в љ у ј е :


 О Г Л А С
о продаји непокретности путем усменог јавног
надметања-лицитације


Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањој Луци у Улици Краља Петра I Карађорђевића бр. 93, као носилац права својине оглашава продају непокретности, како слиједи:
 
I  ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА  И ПРОДАЈНА ЦИЈЕНА 

1. Пословни објекат са  припадајућим земљиштем у Билећи у улици Краља Александра број 26, изграђен 1985. године, спратност: подрум, приземље и спрат, укупне корисне површине објекта од 1.449,18 м2 и укупне површине земљишта од  1.143,00 м2, уписан у ЗК-улошку број 26 К.О. Билећа Град, изграђен на к.ч. број 3124 /1  К.О.  Билећа Град, својина Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, са дијелом 1/1.
Почетна продајна цијена објекта са припадајућим земљиштем  је 596.735,00 КМ.
2. Пословни објекат са земљиштем у Сребреници, у улици Маршала Тита бб, изграђен 1980. године, а санација је извршена  2000. године, спратност: приземље и спрат, укупне корисне површине објекта од 805,00 м2 и укупне површине земљишта од 3.400,00 м2, уписан у ЗК улошку број 1300 К.О. Сребреница, изграђен на к.ч. број 21/3 К.О. СП Сребреница, својина Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, са дијелом 1/1.
Почетна продајна цијена објекта са земљиштем  је 680.000,00 КМ.
3. Пословни објекат са земљиштем у Козарцу, у улици Младена Стојановића бб, изграђен 1987. године, а санација 2005. године, спратност: приземље, укупне корисне површине објекта од 428,00 м2, и укупне површине земљишта од 736 м2, уписан у ЗК улошку број 46 К.О. Козарац, изграђен на к.ч. број 3463/2 К.О. Козарац, као својина Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, са дијелом 1/1 и као посјед у  ПЛ 1303/3 К.О. Козарац, са дијелом 1/1. 
 Почетна продајна цијена објекта са земљиштем је 259.184,00 КМ.
4. Пословни објекат са земљиштем у Власеници, у улици Светосавска број 24, изграђен 1980. године, спратност: подрум, приземље и спрат, укупне корисне површине објекта од 1.042,23 м2 и укупне површине земљишта од 1.340,00 м2, уписан у ЗК улошку број 3554 К.О.  Власеница, изграђен на к.ч. број 4/4 К.О. СП Власеница, својина  Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, са дијелом 1/1.
Почетна продајна цијена објекта са припадајућим земљиштем је 826.000,00 КМ.
5. Двособан стан у поткровљу у Новом Горажду, у улици Центар 1 бб, улаз бб, спрат 1, број стана 1, изграђен 2002. године, укупне корисне  површине од 62,85 м2, уписан у Књигу уложених уговора, лист број 25 К.О. Копачи, који се налази у стамбено-пословној згради изграђеној на к.ч. број 6048/2 К.О. Копачи, својина Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, са дијелом 1/1.
Почетна продајна цијена стана је 47.766,00 КМ.
6. Стан у Бијељини, у улици Достојевског  број 16 А, трећи спрат, изграђен 2001. године, укупне корисне површине стана од 43,00 м2 и подрума од 3м2, уписан у Привременом листу непокретности број 6642/0, у подулошку број 27, као својина Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, са дијелом 1/1.
Почетна продајна цијена стана је 50.374,50 КМ.
7. Пословни објекат у Српцу, у улици Данка Митрова број 20, изграђен 1968. године, спратност: приземље и спрат,  укупне  корисне површине објекта од 118,11 м2, уписан у Књигу уложених уговора, лист број 114 К.О. Србац, који се налази у пословној згради изграђеној на к.ч. број 371/3 К.О. Србац, својина Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, са дијелом  1/1.
Почетна продајна цијена пословног простора 59.527,00 КМ.
8. Пословни простор у Рогатици (ресторан “Плави бисер”), у улици Српске слоге бб, изграђен 1981. године, спратност: приземље, укупне корисне површине од 242,00 м2, уписан у Лист непокретност број 419/0 К.О. Рогатица 1, на к.ч. број 1004/3, као својина Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, са дијелом 1/1.
Почетна продајна цијена објекта  је 91.960,00 КМ.
9. Стамбенo-пословни објекат  у изградњи са земљиштем у Сокоцу, у улици Грује Новакoвића, изградња је започета 2002. године и обустављена 2006. године. Године 2011.  извршена је санација, спратност објекта: сутерен, приземље, спрат, мансарда и поткровље. У сутерену и приземљу су пројектном  документацијом предвиђени садржаји пословног карактера, а на првом спрату и мансарди- станови.
Одобрење за грађење добијено је на основу Рјешења број: 03/II-2-360-208 oд 12.10.2001. године, Одјељења за привреду, финансије и друштвене  дјелатности, Одсјек за просторно уређење и комуналну дјелатност Општина Соколац, на земљишту означеном као к.ч. број  1151/5 и 1151/16, уписано у Лист непокретности број 1/0  К.О. Соколац.
Објекат се састоји од  12 стамбених јединица и пословног простора. Површина земљишта је 1211 м2, а укупна површина објекта  износи 1.984,67 м2, од чега процентуано 58,67% односно 1.164,33 м2 припада стамбеном дијелу, а пословном дијелу припада 41,33%, односно 820,34 м2 нето површине, својина Пошта Српске са 1/1 дијела.
Почетна продајна цијена објекта у изградњи са земљиштем је 981.437,00 КМ.
10. Дио пословног објекта са припдајућим земљиштем у Дервенти, у улици Цара Душана број  11, изграђен 1956. године, док је реконструкција истог рађена 1982. године, спратност: подрум, приземље и спрат, са анексом у приземљу, укупне корисне површине дијела објекта од 403,60 м2 и укупне површине земљишта од 388  м2, уписан у ЗК улошку број 551 К.О. Дервента 1, изграђен на к.ч. број 1744/3  К.О. Дервента, својина Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука са 1/1 дијела  и у ПЛ 452/8 КО Дервента 1. На основу Рјешења РУГИП-а Бања Лука, Подручна јединица Дервента, број: 21.19/714.1-88/18 од 09.03.2018. године, извршено је цијепање парцеле број 1744/1, која је уписана у ЗК улошку број 551 К.О. Дервента, на парцелу број 1744/1 и парцелу број 1744/3, на којој се објекат који је предмет продаје и налази.
Почетна продајна цијена дијела објекта са припадајућим земљиштем је 346.370,00 КМ.
11. Зграда Поште у Калиновику са земљиштем,  улица Шумадијска број  4,  изграђен 1980. године, спратност: приземље и спрат, укупне корисне површине објекта од 590,00 м2 и укупне површине земљишта од 858,00 м2, уписан у Привремени лист непокретности број 324/5 К.О. Калиновик са правом својине Предузећа за поштански саобраћај а.д. Банја Лука, са дијелом 1/1.
Почетна продајна цијена објекта са земљиштем је 192.660,00 КМ.
12. Пословни простор у Милићима, улица Цара Душана број 12 , спратност: приземље, укупне корисне површине пословног простора од 57.04 м2, уписан у Књигу уложених уговора, лист број 42, на к.ч. број 137, ПЛ број 156, са правом својине Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, са дијелом 1/1.
Почетна продајна цијена објекта је 36.038,00 КМ.
13. Зграда Поште у Шипову са земљиштем и гаражом, улица Војводе Радомира Путника бб, изграђена 1987. године, спратност: сутерен, приземље и два спарата, укупне корисне површине објекта од 803 м2, површина гараже је 38,00 м2 и укупне површине зермљишта од 1220,00 м2, уписан у Лист непокретности број 12/0 К.О. Шипово, са правом својине Предузећа за поштански саобраћај а.д. Бања Лука, са дијелом 1/1.
Почетна продајна цијена објекта са гаражом и земљиштем је 659.353,00 КМ.

II  НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја непокретности ће се извршити усменим јавним надметањем /лицитацијом.
Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника.
Ако  се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје непокретности непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у огласу о лицитацији.
Поступак продаје непокретности спровешће се пред комисијама за спровођење јавног  надметања за продају непокретности.


III  ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И УСЛОВИ ПОНУДЕ

Право да учествују на лицитацији имају сва правна и физичка лица која до почетка лицитације уплате кауцију у износу од 10 % од почетне цијене непокретности, с тим да тај износ не може бити већи од 50.000,00 КМ.
Уз Пријаву за учешће на лицитацији се доставља:

 • за физичка лица: фотокопија личне карте;
 • за правна лица: фотокопија Рјешења о упису у судски и други регистар и ЈИБ и пуномоћ за заступање;
 • доказ о уплаћеној кауцији.

Кауција се уплаћује на рачун Предузећа број: 5621008000000561 код НЛБ Банке Бања Лука.
На уплатницама код сврха дознаке назначити: „уплата кауције за учешће на лицитацији за непокретност _____“.
На лицитацији  не могу учествовати  лица која нису положила утврђену кауцију.
Пријаве за учешће на лицитацији за куповину појединачно одређене непокретности се могу достављати непосредно Комисији за спровођење поступка јавног надметања/лицитације на дан одржавања лицитације или путем Поште на адресе на којима ће се одржати лицитација за продају те непокретности, назначене под тачком IV овог Огласа, до часа почетка лицитације.

Са учесником лицитације  који понуди највећу цијену закључиће се купопродајни уговор, у року од 15 дана од дана одржане лицитације, а у износ купопродајне цијене ће се урачунати уплаћена кауција.
Купопродајна цијена се може платити одједном, приликом закључења уговора о купопродаји или по договору са Предузећем , а предаја непокретности у посјед купца и пренос на купца  исте  ће се извршити у року од 15 дана од дана уплате купопродајне цијене.
Трошкове нотарске обраде уговора о купопродаји, порезa на промет непокретности, као и трошкове укњижбе непокретности сноси купац.
Уколико најбољи понуђач усмено или писмено одустане од закључења уговора о купопродаји у остављеном року од 15 дана, губи право на повраћај кауције, а уговор се закључује са следећим учесником лицитације који је понудио највећу цијену, у даљем року од 3 (три) дана. Уколико ни други понуђач не приступи закључењу уговора у предвиђеном  року од 3 дана закључење уговора може се понудити следећем најповољнијем понуђачу.
 
Поште Српске задржавају право да одустану од продаје непокретности у изузетно оправданим случајевима који се нису могли предвидјети у вријеме објаве огласа.

IV  ДАН, ЧАС И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање за продају непокретности - лицитација ће се одржати дана 23.04.2019. године (уторак),  с почетком у 12 часова:

 • за продају пословног објекта са припадајућим земљиштем у Билећи (под редним бројем 1), у просторијама Радне јединице у Требињу, у улици Српска број 2,
  Контакт особа: Јово Краљевић, тел: 059/279-000
 • за продају пословног објекта са земљиштем у Сребреници (под редним бројем 2), пословног објекта са земљиштем у Власеници (под редним бројем 4) и за продају пословног простора у Милићима (под редним бројем 12), у просторијама Радне јединице Зворник, у улици Светог Саве бб,   
  Контакт особа: Миодраг Петровић, тел: 056/240-101
 • за продају пословног објекта са земљиштем у Козарцу (под редним бројем 3), у просторијама Радне јединице Приједор, у улици Јована Рашковића број 10,
  Контакт особа: Зоран Росић, тел: 052/249-000
 • за продају двособног стана у Горажду (под редним бројем 5) и за продају пословног простора у Рогатици- Ресторан „Плави бисер“ (под редним бројем 8)
  у просторијама Радне јединице Фоча, у улици Краља Петра I Карађорђевића број 18,
  Контакт особа: Светислав Ковачевић, тел: 058/225-400
 • за продају стана у Бијељини (под редним бројем 6), у просторијама Радне јединице Бијељина, у улици Кнегиње Милице бб,
  Контакт особа: Марко Михајловић, тел: 055/209-479
 • за продају пословног објекта у Српцу (под редним бројем 7) и за продају зграде Поште у Шипову са земљиштем и гаражом (под редним бројем 13), у просторијама Радне јединице Бања Лука, у улици Краља Петра I Карађорђевића број 93,
  Контакт особа: Миљан Нинчић, тел: 051/246-020
 • за продају стамбено-пословног објекта у изградњу у Сокоцу (под редним бројем 9) и  зграде поште у Калиновику са земљиштем (под редним бројем 11),  у   просторијама Радне јединице у Сокоцу, у улици Цара Лазара бб,
  Контакт особа: Александар Костовић, тел: 057/405-100 и
 • за продају дијела објекта са припадајућим земљиштем у Дервенти (под редним бројем 10),  у просторијама радне јединице у Добоју, у улици Светог Саве број 4а,
  Контакт особа: Озренко Пољашевић, тел: 053/220-601.              

Учесницима јавног надметања-лицитације са којима се не закључи уговор о купопродаји уплаћена кауција се враћа  у року од 3 дана од дана одржаног јавног надметања.

V  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Свим учесницима лицитације биће претходно омогућен увид у податке из јавних регистара о непокретностима, обилазак непокретности, те увид у стање истих на терену.

 

                                                                                                                                                    ЗА УПРАВУ                 
                                                                                                                                   ДИРЕКТОР

                                                                                                                                        Јасминка Кривокућа, дипл.ек.

 

 


 

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > oglas-nepokretnost