Ћир > oglas o prodaji nepokretnosti_20180724_121808

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ                                                                         
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА
 УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА 


Број: 1.- 2170-2/18
Датум: 23.07.2018. године


На основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа бр. 1.-2170-1/18 од дана 18.07.2018. године и  члана 50. став (1) тачка н) Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа  о б ј а в љ у ј е :


 О Г Л А С
о продаји непокретности путем усменог јавног
надметања-лицитације


Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањој Луци у Улици Краља Петра I Карађорђевића бр. 93, као носилац права својине оглашава продају непокретности, како слиједи:
 

I    ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА  И ПРОДАЈНА ЦИЈЕНА

 1. Пословни објекат са  припадајућим земљиштем у Добоју (2. зграда) у Улици Светог Саве бр. 4, изграђен 1967/1968. године, санације 1979/1980. године, спратност: подрум, приземље и два спрата. Објекту се приступа са главне саобраћајнице, односно из улице Светог Саве преко паркинг простора главне зграде- објекта у којем је смјештена Рј Добој или са бочне стране, улаз од Хотела Парк. Објекат има засебан главни улаз и са унутрашњим степеништем повезује све наведене етаже, а изнад главног улаза је изведена надстрешница- изведена као равни кров који је спојен са главним објектом у којем је смјештена РЈ Добој.
  Објекат је изграђен као класична конструкција са носивим и преградним зидовима, укрућеним хоризонталним и вертикалним армиранобетонским серклажима са припадајућим аб надпрозорницима и надвратницама, као и са аб стубовима. Темељење је извршено армирано- бетонским тракастим темељима испод зидова а испод стубова темељне стопе, док је међуспратна конструкција од армираног бетона.
  Кров је двоводни, са дрвеном кровном конструкцијом и кровним покривачем пластифицираним трапезним лимом.
  Зидови су изведени од шупље опеке и од армираног бетона, те обострано малтерисани са завршном обрадом полудисперзијом у боји, док су на појединим етажама преградни зидови изведени од гипскатонских плоча или дрвене ламперије са металном или дрвеном подконструкцијом. Плафон је аб плоча у глаткој оплати са завршном обрадом фасадекс у бијелој боји.
  Подови у објекту су обрађени различитим подним подлогама- камене плоче, ливени терацо, керамичке плочице, паркет, итисон и ламинат.
  За израду позиција отвора на фасадним зидовима кориштена је алуминијска браварија, односно у питању су велике стаклене стијене, које су у комбинацијама са једним или два покретна крила са једним или два фиксна дијела. За израду позиција унутрашњих отвора постављена је дрвена столарија.
  На објекту је изведена термоизолациона фасада са украсним алуминијским профилисаним лимом којим су сакривени вертикални димњаци и олуци  и великим фасадним алуминијским фиксним стијенама.
  Поред стандардних инсталација, водовода и канализације, електро- инсталација, громобрана и уземљења, у објекту постоји и развод система централног гријања.
  На однову геодетског снимка објекта израчунате су корисне површине по етажама и то:
  Подрум П= 330,07 м2
  Приземље П= 305,21 м2
  Спрат I П= 299,76 м2
  Спрат II П= 268,62.
  Укупна корисна површине објекта је 1.203,66 м2 а укупна површина земљишта је  1.708 м2, од чега се под објектом налази 397 м2, уписан у ЗК-улошку бр. 670 К.О. СП Добој, изграђен на к.ч. бр. 621/11  К.О. СП  Добој, својина Пошта Српске са 1/1 дијела. 
                        Почетна продајна цијена објекта са земљиштем је  738,000,00 КМ.
 2. Дио пословног објекта са земљиштем у Дервенти, у Улици Цара Душана бр. 11, изграђен 1956. године, спратност: подрум, приземље и спрат, са анексом у приземљу, док је реконструкција истог рађена 1982. године и састоји се од три објекта- А, Б и Ц. Дио простора у објекту у којем дјелатност обавља Јединица поштанске мреже Дервента припао је „Телекому Српске“, објекат А, што је проузроковало потребу за формирање новог улаза у шалтер салу објекта Поште 74400 Дервента. Главни улаз у шалтер салу је са главне саобраћајнице, док је службени улаз са степеништем и паркинг простор са задње стране објекта (поред телекомовог објекта А) и на тај начин је повезан са првим спратом објекта.
  Објекат је изграђен као класична конструкција са носивим и преградним зидовима, укрућеним хоризонталним и вертикалним армиранобетонским серклажима са припадајућим аб надпрозорницима и надвратницама, као и са аб стубовима. Темељење је извршено армирано- бетонским тракастим темељима испод зидова а испод стубова темељне стопе, док је међуспратна конструкција од армираног бетона.
  Кров је вишеводни са дрвеном кровном конструкцијом ослоњеном на аб плочу и кровним покривачем- трапезним лимом.
  Зидови су изведени од шупље опеке и од армираног бетона, те обострано малтерисани, док су на појединим етажама преградни зидови изведени од гипскартонских плоча или дрвене ламперије са металном подконструкцијом. На првом спрату плафон је аб плоча у глаткој оплати са завршном обрадом фасадекс у бијелој боји, док је у приземној етажи изведен спуштени плафон од амф плоча.
  Подови у објекту су обрађени различитим подним подлогама, односно камене плоче постављене су у шалтер сали, ливени терацо на степеништу, керамичке плочице у ходницима и санитарним чворовима, у радном дијелу простора постављен итисон, док је на спрату итисон, паркет и керамичке плочице.
  За израду позиција отвора на фасадним зидовима кориштена је алуминијска браварија на дијелу приземне етаже, гдје су велике стаклене стијене, док је на преосталом дијелу објекта постављена дрвена столарија. За израду позиција унутрашњих отвора постављена је дрвена столарија у приземној и спратној етажи.
  На објекту, спратним етажама (првом спрату) изведена је термоизолациона фасада, док је у приземној етажи са предње стране и на дијелу задње стране, изведена фасада од фасадне жуте опеке.
  Поред стандардних инсталација, водовода и канализације, електро- инсталација, громобрана и уземљења, у објекту постоје још и противпожарна инсталација, ватродојавна, климатизација и развод система централног гријања.
  Укупна корисна површине дијела објекта 403,60 м2 и укупне површине земљишта од 388  м2, уписан у ЗК ул. број 551 К.О. Дервента, изграђен на к.ч. бр. 1744/3   К.О. Дервента, својина Пошта Српске са 1/1 дијела. На основу Рјешења РУГИП-а Бања Лука, Подручна јединица Дервента, број: 21.19/714.1-88/18 од 09.03.2018. године, извршено је цијепање парцеле број 1744/1, која је уписана у ЗК улошку број 551 К.О. Дервента, на парцелу број 1744/1 и парцелу број 1744/3.
                        Почетна продајна цијена дијела објекта са земљиштем  је 450.200,00 КМ.
 3. Пословни објекат са земљиштем у Требињу, у Улици Српска бр. 2, изграђен 1985. године, спратност: приземље и два спрата, слободностојећи. На објекту постоји и посебан службени улаз са степеништем, којим се приступа на прву етажу, са бочне стране према стамбеној згради (јужна страна).
  Међуспратна конструкција је монолитна д=10 цм. Преградни зидови су изведени од шупље опеке и бетонских блокова. Вентилација је од „Шенд“ бетонских елемената. Спољни зидови према улицама: изнад приземља бетонски парапети су обложени са унутрашње стране шупљом циглом д= 12 цм са ваздушним међуслојем. Парапети другог спрата су озидани сипорекс блоковима д= 37 цм. Сви парапети сјеверне и западне фасаде су малтерисани, а потом обложени каменим плочама д= 3 цм. Спољни АБ зидови (јужни и источни дио) су обложени сипорекс плочама д= 10 цм, а потом малтерисани и обрађени глетованим терапластом.
  Кров је раван, проходан, са завршним бетонским плочама као заштитом хидроизолације.
  Зидови и шалтер сала су након малтерисања обрађени ролопластом. На исти су начин обрађени и зидови степеништа и улазног хола.
  Према врсти просторија одређена је и финална обрада подова. Канцеларије и радни дио шалтер сале- итисони; холови и шалтер сала- камене плоче; мокри чворови и оставе- керамичке плочице; подови осталих просторија поштанског система су од дуролита. Подови канцеларија и мокрих чворова нижи су за 1,5 цм од ходника.
  Сви плафони су спуштени, осим магацина. У приземљу, у шалтер сали је спуштени строп „Хортон“, у ходницима и санитаријама „Дампа“, а по канцеларијама су гипсане плоче.
  Столарија приземља је од панела, односно иверице која је обострано фурнирана храстовим фурниром, на спратовима су сва врата дуплошперована и бојена садолином. Браварија је од елоксираних алуминијумских профила боје злата.
  Поред стандардних инсталација, водовода и канализације, електро- инсталација јаке и слабе струје (телефонске инсталације), громобрана и уземљења у одређеним просторијама, у објекту постоје још и противпожарна инсталација, ватродојавна, инсталација вентилације са хлађењем и централно гријање.
  Укупна корисна површине објекта 1.523,71 м2, и укупна површине земљишта од 1.929,00  уписан у ЗК ул.бр. 3771 К.О. СП Требиње к.ч. бр. 344/15- двориште удио 1/2, бр. 2875 К.О. СП Требиње, к.ч. бр. 344/19- степениште удио 1/1 и бр. 477 К.О. СП Требиње, к.ч.  бр. 2587/2, 2586/2, 344/16 и 343/3. 
                 Почетна продајна цијена објекта са земљиштем је 2.250.000 КМ.
 4. Стамбенo-пословни објекат  у изградњи у Сокоцу, у Улици Грује Новакoвића, изградња је започета 2002. године и обустављена 2006. године. Године 2011., извршена је санација конструктивних елемената објекта у подрумској етажи и радови на санацији дијела постојећег крова, у циљу заштите објекта од даљег пропадања. Према Рјешењу о вриједности коефицијента за корекцију процијењене тржишне вриједности (Сл. Гласник РС број 10/18) примјењив проценат завршености градње за постављен кров и завршене грубе радове је 40%.
  Спратност објекта: сутерен, приземље, спрат, мансарда и таван. У сутерену и приземљу су пројектном документацијом предвиђени садржаји пословног карактера, а на првом спрату и мансарди- станови.
  Објекат је изграђен као класична конструкција са носивим и преградним зидовима, укрућеним хоризонталним и вертикалним армиранобетонским серклажима са припадајућим аб надпрозорницима и надвратницама, као и са аб стубовима. Темељење је извршено на армирано- бетонским тракастим темељима испод зидова а испод стубова темељне стопе, док је међуспратна конструкција од армираног бетона.
  Изведен је вишеводни кров са дрвеном кровном конструкцијом, а кровни покривач је профилисани поцинчани лим, постављен на летве преко дашчаног покрова.
  Зидови су изведени од шупље опеке и од армираног бетона и аб стубови, те углавном обострано малтерисани.
  Одобрење за грађење добијено је на основу Рјешења број: 03/II-2-360-208 oд 12.10.2001. године, Одјељења за привреду, финансије и друштвене  дјелатности, Одсјек за просторно уређење и комуналну дјелатност Општина Соколац, на земљишту означено као к.ч. бр.  1151/5, уписано у Лист непокретности бр. 1281/2 К.О. Соколац.
  Објекат се састоји од  12 стамбених јединица и пословног простора. Површина земљишта је 570 м2 а укупна површина објекта  износи 1.984,67 м2, од чега процентуано 58,67% односно 1.164,33 м2 припада стамбеном дијелу, а пословном дијелу припада 41,33%, односно 820,34 м2 нето површине, својина Пошта Српске са 1/1 дијела.
                        Почетна продајна цијена објекта у изградњи са земљиштем је 740.000 ,00 KM


II     НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја непокретности ће се извршити усменим јавним надметањем /лицитацијом.
Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника.
Ако се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје непокретности непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у огласу о лицитацији.
Поступак продаје непокретности спровешће се пред комисијама за спровођење јавног  надметања за продају непокретности.


III   ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И УСЛОВИ ПОНУДЕ

Право да учествују на лицитацији имају сва правна и физичка лица која до почетка лицитације уплате кауцију у износу од 10 % од почетне цијене непокретности, с тим да тај износ не може бити већи од 50.000,00 КМ.
Уз Пријаву за учешће на лицитацији се доставља:
-  за физичка лица (фотокопија личне карте);
-  за правна лица:  фотокопија Рјешења о упису у судски и други регистар и ЈИБ и пуномоћ
    за заступање;
-   доказ о уплаћеној кауцији.
Кауција се уплаћује на рачун Предузећа број: 555-007-00005171-70 отворен код  Нове Банке а.д. Бања Лука.
На уплатницама код сврха дознаке назначити: „уплата кауције за учешће на лицитацији за непокретност _____“.
На лицитацији  не могу учествовати  лица која нису положила утврђену кауцију.
Пријаве за учешће на лицитацији за куповину појединачно одређене непокретности се могу достављати непосредно Комисији за спровођење поступка јавног надметања/лицитације на дан одржавања лицитације или путем Поште на адресе на којима ће се одржати лицитација за продају те непокретности, назначене под тачком IV овог Огласа, до часа почетка лицитације.

Са учесником лицитације  који понуди највећу цијену закључиће се купопродајни уговор, у року од 15 дана од дана одржане лицитације, а у износ купопродајне цијене ће се урачунати уплаћена кауција.
Купопродајна цијена се може платити одједном, приликом закључења уговора о купопродаји или по договору са Предузећем , а предаја непокретности у посјед купца и пренос на купца  исте  ће се извршити у року од 15 дана од дана уплате купопродајне цијене.
Трошкове нотарске обраде уговора о купопродаји, порезa на промет непокретности, као и трошкове укњижбе непокретности сноси купац.
Уколико најбољи понуђач усмено или писмено одустане од закључења уговора о купопродаји у остављеном року од 15 дана, губи право на повраћај кауције, а уговор се закључује са следећим учесником лицитације који је понудио највећу цијену, у даљем року од 3 (три) дана. Уколико ни други понуђач не приступи закључењу уговора у предвиђеном  року од 3 дана закључење уговора може се понудити следећем најповољнијем понуђачу.
 
Поште Српске задржавају право да одустану од продаје непокретности у изузетно оправданим случајевима који се нису могли предвидјети у вријеме објаве огласа.

IV   ДАН, ЧАС И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање за продају непокретности - лицитација ће се одржати:

 1. Дана 20.08.2018. године (понедјељак), с почетком у 12 часова:
   за продају пословног објекта са земљиштем у Требињу (под редним бројем 3), у просторијама Радне јединице у Требињу, у Улици Српска бр. 2,
                Контакт особа: Јово Краљевић, тел: 059/279-000 и
   за продају стамбено-пословног објекта у изградњу у Сокоцу  (под редним бројем 4),  у   просторијама Радне јединице у Сокоцу, у Улици Цара Лазара бб,
                Контакт особа: Александар Костовић, тел: 057/405-100.
 2. Дана 24.08.2018. године (петак), с почетком у 12 часова:
   за продају пословног објекта са припадајућим земљиштем у Добоју (под редним бројем 1) и дијела пословног објекта са земљиштем у Дервенти (под редним бројем 2) у просторијама радне јединице у Добоју, у Улици Светог Саве бр. 4а,
  Контакт особа: Озренко Пољашевић, тел: 053/220-601,

Учесницима јавног надметања-лицитације са којима се не закључи уговор о купопродаји уплаћена кауција се враћа  у року од 3 дана од дана одржаног јавног надметања.


V   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Свим учесницима лицитације биће претходно омогућен увид у податке из јавних регистара о непокретностима, обилазак непокретности, те увид у стање истих на терену.

 

                                                                                                                                                    ЗА УПРАВУ                 
                                                                                                                                   ДИРЕКТОР

                                                                                                                                       Јасминка Кривокућа, дипл.ек.

 

 

 

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > oglas o prodaji nepokretnosti