Ћир > javna ponuda pistolj-cir_20130315_122855

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА
Број: 1.-4859-5/12.
Дана, 13.03.2013. године

На основу члана 50. став 1. тачка н Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 24. Пословника о раду Управе Предузећа, Управа Предузећа објављује

ЈАВНУ ПРОДАЈУ
    кратког ватреног оружја-пиштоља, и то:

Пиштољ марке CZ,  М – 57, фабрички број: 333394, кал. 7,65 мм, регистрован и одложен у Полицији Брчко дистрикта под бројем 16/07. 1 комад, и 10 (десет) комада муниције калибра 7,65 мм.

Почетна продајна цијена за наведено ватрено оружје-пиштољ износи 390,00 КМ, а продаја истог ће се извршити  путем  прикупљања писмених понуда.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена, која не може бити мања од почетне продајне цијене.
Понуђач је дужан уплатити кауцију у износу од  10%  почетне продајне цијене ватреног оружја, на рачун Предузећа број: 565-501-4200000338 код Бобар банке, или на благајни Управе Предузећа
Заинтересована лица своје писмене понуде могу доставити препорученом пошиљком, путем поште  на адресу: Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, Улица Краља Петра I Карађорђевића 93, 78000 Бања Лука, уз назнаку: „Пријава на јавну продају ватреног оружја-пиштоља“, не отварај.
Рок за достављање писмених понуда по овој лицитацији је  29.03.2013. године.
Право учешћа на јавној продаји имају сва заинтересована лица која уз новчану понуду доставе слиједеће: име, презиме и адреса за физичка лица, односно назив, сједиште и адреса за правна лица, контакт телефон, понуђену купопродајну цијену, одобрење за набавку ватреног оружја, доказ о уплаћеној кауцији и потпис понуђача.
Понуде ће се отварати дана 01.04.2013. године, са почетком у 11 сати, у сједишту Предузећа, Улица Краља Петра I Карађорђевића 93, Бања Лука.
Понуђач који буде изабран за купца дужан је најкасније у року од 7. дана, од дана закључивања јавне продаје уплатити понуђену цијену, те закључити Уговор о купопродаји и преузети ватрено оружје-пиштољ, а у противном сматраће се да је купац одустао од куповине, а продавац задржава уплаћену кауцију.
Порез и трошкове преноса ватреног оружја сноси купац.
Заинтересована лица, уз претходно прибављено одобрење за набавку ватреног оружја-пиштоља могу извршити преглед  истог, који је одложен у Полицији Брчко дистрикта БиХ.
Све потребне информације заинтересована лица могу добити на телефон број 051/241 519


                                                                                                              Директор

                                                                                              Кривокућа Јасминка, дипл.ек.

 

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > javna ponuda pistolj-cir