Ћир > javna licitacija-nepokretnost_20120504_092337


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. БАЊА ЛУКА
Број: 1.-5100-1/11
Датум: 03.05.2012

На основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа бр. 1.-5100/11од дана 20.04.2012. године, члана 50. став (1) тачка н). Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д Бања Лука, Правилника Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове о поступку јавног конкурса за располагање непокретности у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 20/12), Управа Предузећа објављује:

ПОНОВЉЕНУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ


I    ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ

 1.   једнособан стан у Добоју, у Улици Солунских добровољаца бр. Ц-2, улаз
                   Л-5, спрат 5, број стана 95, састоји се од спаваће собе, кухиње, дневног
                   боравка, купатила и балкона,  површине 33,20 м2, уписан у Књигу
                   уложених уговора лист бр. 3499 к.о. Добој, који се налази у згради
                   изграђеној на к.ч. бр. 5030/3 к.о. Добој
      
                  Почетна продајна цијена је 28.924,95 КМ.

2     НАЧИН ПРОДАЈЕ

Продаја непокретности ће се извршити путем прикупљања писмених понуда и избора најповољнијег понуђача.
Лицитација се може одржати само ако у њој присуствују најмање два учесника.

3.    УСЛОВИ ПОНУДЕ

Право да учествују на лицитацији имају сва правна и физичка лица која до почетка лицитације уплате кауцију у износу од 10% од почетне цијене непокретности.
Кауција се уплаћује на рачун Предузећа број:565501-4200000338 код Бобар банке а.д.
Лица која нису положила одређену кауцију не учествују у лицитацији.
Лице које доставља понуду дужан је у понуди навести слиједеће:
име, очево име, презиме, ЈМБ, број личне карте за физичка лица
назив, адреса, сједиште, овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар, име и презиме законског заступника, ЈИБ и ПИБ за правна лица,
понуђени износ за назначену некретнину, написано бројем и словима у конвертабилним маркама, без исправки и брисања,
доказ о уплаћеној кауцији

Понуде се предају искључиво у завореној коверти, препоручено путем поште на адресу:
Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д Бања Лука, Радна јединица за поштански саобраћај Добој, Улица Светог Саве бр. 4  74 000 Добој, уз назнаку на коверти „ПОНУДА НА ПОНОВЉЕНУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ НЕКРЕТНИНЕ – НЕ ОТВАРАЈ“

Стан се сматра продатим оном учеснику који  понуди највећу цијену, која не може бити мања од почетне продајне цијене.

Купац је дужан најкасније у року од 7 дана од дана одржавања лицитације, закључити уговор о купопродаји, у супротном, сматраће се да је купац одустао од закључивања уговора, у којем случају губи право на повраћај положене кауције, те ће се у наредних 7 дана приступити закључивању уговора са лицем који је слиједећи најповољнији понуђач.

Купац је дужан продавцу платити цијели износ понуђење купопродајне цијене на рачун продавца број: 565501-4200000338 код Бобар банке у року од 7 дана од дана укњижбе власништва  на стану у корист купца.

Продавац је дужан предати купцу у посјед стан који је предмет купопродаје одмах по пријему купопродајне цијене.

Трошкове нотарске обраде уговора о купопродаји, порезa на промет непокретности, као и трошкове укњижбе стана сноси купац.

4.   ДАН, ЧАС И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања лицитације.
Понуде ће се отворити и разматрати дана  25.05. 2012. године (петак), са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа, Радна јединица за поштански саобраћај Добој,  Улица Светог Саве бр. 4  Добој.
Неблаговремене, непотпуне, нејасне и исправљене понуде неће се разматрати.

5.   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересована лица могу сваког радног дана од понедјељка до петка, у времену од 08,00 – 15,00 часован у просторијама Радне јединице за поштански саобраћај Добој у Улици Светог Саве бр. 4. Добој, извршити увид у: власничко стање и податке процјењеној тржишној вриједности стана.
На захтјев заинтересованих лица, у назначеном времену омогућиће се и преглед стана који је предмет продаје.
Контакт особе су:  Бранко Јошић, тел: 053/220 - 613

Текст поновљене лицитације ће се објавити  у дневном листу „Глас Српске“, интернет страници Предузећа, огласној табли у сједишту Управе Предузећа у Бања Луци, Улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 93 и огласној табли сједишта Радне јединице за поштански саобраћај Добој у Добоју, Улица Светог Саве бр. 4.


                                                                                                                                                                                                                                                ЗА УПРАВУ
                                                                                                                                                                                                                                                  ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                                                                                                      Јасминка Кривокућа, дипл. ек.

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > javna licitacija-nepokretnost