Ћир > godisnja skupstina_20140514_031032

На основу члана 43. став 1. тачка г) СТАТУТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА, Надзорни одбор Предузећа, с а з и в а


Г О Д И Ш Њ У   С К У П Ш Т И Н У  
А К Ц И О Н А Р А

Годишња скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, одржаће се дана  16.06.2014. године (понедјељак) у Бањoj Луци, у згради Управе Предузећа (анекс I спрат), у Ул. Краља Петра I Карађорђевића број. 93 Бања Лука, са почетком у 13,00 часова.

За сједницу се предлаже сљедећи: 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине акционара,
2. Избор радних тијела и утврђивање кворума,
3. Разматрање и усвајање Записника са II ванредне Скупштине акционара Предузећа, одржане дана 11.04.2013. године;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора  о извршеној ревизији  финансијских извјештаја Предузећа за 2013. годину;
5. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о годишњем обрачуну у Предузећу за 2013.годину ( финансијског извјештаја),
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о покрићу губитка,
7. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о пословању Предузећа за 2013.годину,
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа са мишљењем о пословању и годишњем обрачуну за 2013.годину,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа са мишљењем о пословању и годишњем обрачуну за 2013.годину,
10. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о извршењу Ребаланса програма инвестиција за 2013.годину.

Материјали и приједлози одлука се објављују на интернет сајту Бањалучке берзе и интернет сајту Предузећа.
Акционари Предузећа имају право да изврше увид у материјале, те приједлоге одлука за наведену сједницу Скупштине акционара, у просторијама Управе Предузећа сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часова, почев од 19.05.2014. године. 
Правни основ за доношење одлука и назнака прописане већине за доношење предложених одлука, назначени су у преамбули приједлога одлука.
Извјештај Централног регистра, којим се утврђује право учешћа и право гласа на скупштини акционара, а који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, прибавиће се са даном 06.06.2014.године.
У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, поновљена Скупштина ће се одржати дана 23.06.2014. године (понедјељак) са истим дневним редом, у исто вријеме и на истом мјесту, а у том случају, Извјештај Централног регистра, којим се утврђује право учешћа и право гласа на скупштини акционара, прибавиће се са даном 13.06.2014.године.
Право да учествују у раду сједнице имају сви акционари, односно њихови пуномоћници који имају овјерену пуномоћ.
Обавјештавају се акционари да су се дужни пријавити за регистрацију пола сата прије почетка наведене сједнице.                                                                                                              
                                                                                                                          

             ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                                                 НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                                                                     Душан Вјештица

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > godisnja skupstina