Ћир > Позитивно пословање и припреме за јачање тржишне позиције

02.11.2018. годинe

Позитивно пословање и припреме за јачање тржишне позиције

Иако се поштански саобраћај суочава са великим проблемима, пословање Предузећа у првих девет мјесеци  2018. године показује позитивне резултате, и они су далеко бољи у односу на исти период прошле године.
Поште Српске су завршиле деветомјесечно пословање 2018. године са добитком у износу од 8.011,00 КМ, док је у истом периоду 2017. године забиљежен губитак  у износу од 1.309.110,00 КМ.
 Пословни резултат би био знатно бољи да околности које су имале негативан утицај на пословање Предузећа за поштански саобраћај РС из претходних година нису настављене и у протеклом, деветомјесечном периоду (јануар – септембар 2018. године).
Неке од околности које су отежавале пословање су недоследност у примјени Закона о поштанским услугама од стране неких корисника услуга–кабловских оператера и комуналних предузећа, отежане наплате потраживања првенствено од стране буџетских корисника које су директно утицале на ликвидност и могућност Предузећа да редовно измирује своје обавезе према добављачима и према буџету по основу плаћања пореза и доприноса.
Велики проблем за Поште Српске и даље представљају непрофитабилне јединице поштанске мреже које послују са губитком, и самим тим утичу на резултат пословања Предузећа.  Када би се руководили чисто економском логиком тј. рентабилности у пословању појединих пошта, могли бисмо одмах затворити око 32% пошта колико их послује са губитком.
Иако за Поште Српске није економски оправдано постојање тих јединица поштанске мреже, Предузеће на  то обавезује Генерални план поштанске мреже који је дефинисан од стране Републике Српске и БиХ.
Законом о поштанским услугама РС, утврђена је обавеза Пошта Српске да обезбиједи универзалну поштанску услугу на читавој територији РС.
Уколико се поштарином за резервисане поштанске услуге не обезбјеђује покриће стварних трошкова и развојне потребе за извршење ових услуга, оно се, према Закону о поштанским услугама РС, треба обезбиједити из добити оствареном вршењем нерезервисаних и других поштанских услуга. Уколико ни то није довољно за покривање губитака, недостатак би се требао надокнадити из средстава буџета РС у складу са Законом о извршењу буџета.
Кумулативна  потраживања Пошта Српске по основу субвенције за период 2010-2017. године износила су 9.993.688,00 КМ, а до сада смо, по тој основи, добили средства у износу од 1 милион КМ, која су нам дозначена почетком 2018. године. Преостала потраживања по том основу тренутно износе 8.993.688,00 КМ.
И поред наведених проблема Предузеће у првих девет мјесеци 2018. године биљежи раст физичког обима услуга за 10%. Раст је евидентан у дијелу писмоносних услуга, услуга Брзе поште, упутничних услуга, финансијских услуга (нарочито у дијелу уплата што показује да нам се повећава број корисника) које су резултирале укупним повећањем прихода за 5% или за 1.975.915,00 КМ. Предузеће је у посматраном периоду остварило укупне приходе од 43.504.594,00 КМ, као и остале добитке из капитала (добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима) у износу од 588.327,00 КМ. У посматраном периоду 2018. године, Предузеће је остварило укупне расходе у износу од 44.092.920,00 КМ, који су у односу на исти период прошле године већи за 1%.

Акумулирани губитак, настао усљед ванредних околност на које Предузеће није могло утицати,  исказан у извјештају за посматрани период, износио је  1,6 милиона КМ. Разлози који су утицали на настанак  непокривеног (акумулираног)  губитка из ранијих година  пословања су:

  • Трошкови на основу судских пресуда (oко 400.000, 00КМ);
  • Трошкови принудне наплате Пореске управе РС у 2016. и 2017. години (око 900.000,00КМ);
  • Блокирана средства у Бобар банци ( око 980.000,00КМ);
  • Процјењена штета од поплава – 3,8 милиона КМ (штету насталу усљед елементарне непогоде санирали смо највећим дијелом из властитих средстава).

Не треба занемарити чињеницу да је Предузеће у условима отежане наплате потраживања редовно измиривало обавезе на зараде и накнаде зарада за свих 2.320 радника. У августу 2018., у складу са Законом, повећана је плата радника, те просјечна примања (нето плата са топлим оброком и регресом)  радника Предузећа износе 904 КМ што је изнад просјека Републике и гране саобраћаја и веза.
С обзиром на то да је у текућој години за 72 радника Предузећа, по разним основама (пензионисање, добровољни одлазак, споразумни раскид, отказ...), прекинути радни однос, те чињеници да на мјесечном нивоу више од 100 радника користи боловање, због несметаног одвијања процеса рада, Поште Српске су овој години ангажовале одређен број млађег сручног кадра, првенствено на пословима на којима постоји велика флуктуација као што су шалтерски послови, послови доставе-поштари и високо стручни послови.
На крају деветог мјесеца 2018. године, просјечан број запослених је 2320, и у односу на исти период 2017. године број запослених повећан је за 30. Имајући у виду чињенице да је обим извршених услуга у сталном порасту и да располажемо са неповољном старосном структуром  (више од 40% од  укупног броја запослених  је преко 50 година старости), Предузеће је отворено да и у наредном периоду, у складу са потребама процеса рада, запошљава млади стручни кадар.

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > IX izvjestaj