Ћир > III vanredna skupstina akcionara_20141003_083337

На основу члана 43. став 1. тачка г) СТАТУТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА и Одлуке Надзорног одбора о сазивању и утврђивању Дневног реда III ванредне Скупштине акционара Предузећа бр.1.-3108/14 од 01.10.2014.године,  Надзорни одбор Предузећа, с а з и в а


III  В А Н Р Е Д Н У   С К У П Ш Т И Н У  
А К Ц И О Н А Р А


III ванредна  скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, одржаће се дана  20.10.2014. године (понедјељак) у Бањoj Луци, у згради Управе Предузећа (анекс I спрат), у Ул. краља Петра I Карађорђевића број 93, са почетком у 13,00 часова.

За сједницу се предлаже сљедећи: 


Д Н Е В Н И     Р Е Д

  1. Избор предсједника Скупштине акционара,
  2. Избор радних тијела и утврђивање кворума,  
  3. Разматрање и усвајање Записника са Годишње  скупштине акционара Предузећа одржане 16.06.2014. године,
  4. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о продужењу мандата члановима Надзорног одбора Предузећа на период од два мјесеца,
  5. Доношење Одлуке о поступању по закључцима Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1781/13 од 31.07.2013.  године и број : 04/1-012-2-488/14 од 23.01.2014.године. 

Материјали и приједлози одлука се објављују на интернет -сајту Бањалучке берзе и интернет- сајту Предузећа.
Акционари Предузећа имају право да изврше увид у материјале, те приједлоге одлука за наведену сједницу Скупштине акционара, у просторијама Управе Предузећа сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часова, почев од 06.10.2014. године. 
Правни основ за доношење одлука и назнака прописане већине за доношење предложених одлука, назначени су у преамбули приједлога одлука.
Листа акционара, коју издаје  Централни регистар и  која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција,  а на основу које се остварује  право учешћа и право гласа на овој скупштини, прибавиће се са даном 10.10.2014.године.
У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, поновљена Скупштина ће се одржати дана 24.10.2014. године (петак) са истим дневним редом, у исто вријеме и на истом мјесту, а у том случају, Листа акционара коју издаје  Централни регистар, прибавиће се са даном 14.10.2014.године.
Право да учествују у раду сједнице имају сви акционари, односно њихови пуномоћници који имају овјерену пуномоћ.
Обавјештавају се акционари да су се дужни пријавити за регистрацију пола сата прије почетка наведене сједнице.                                                                                                             

                                                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                                                 НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                                                                  Душан Вјештица С.Р.

 

 

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > III vanredna skupstina akcionara