Ћир > II vanredna skupstina akcionara_20150316_031758

На основу члана 43. став 1. тачка г) СТАТУТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА и Одлуке привременог  Надзорног одбора о сазивању и утврђивању Дневног реда I ванредне Скупштине акционара Предузећа бр.1.-849/15 од 16.03.2015.године, привремени  Надзорни одбор Предузећа, с а з и в а


II  В А Н Р Е Д Н У   С К У П Ш Т И Н У  
А К Ц И О Н А Р А

II ванредна  скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука у 2015.години, одржаће се дана  01.04.2015. године (сриједа) у Бањoj Луци, у згради Управе Предузећа (анекс I спрат), у Ул. краља Петра I Карађорђевића број 93, са почетком у 13,00 часова.

За сједницу се предлаже сљедећи: 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине акционара,
2. Избор радних тијела и утврђивање кворума,
3. Разматрање и усвајање записника са I ванредне Скупштине акционара Предузећа,
4. Разматрање приједлога и доношење  Одлукe о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора због истека периода на који су именовани,
5. Разматрање приједлога и доношење  Одлукe о  именовању чланова Надзорног одбора,
6. Разматрање приједлога и доношење  Одлукe о  висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора,
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о давању претходне сагласности на текст Уговора о међусобним правима и обавезама између чланова Надзорног одбора и „Пошта Српске“ а.д. Бања Лука.

Везано за тачку 5. Дневног реда,  позивају се мањински акционари са најмање 5% гласачких права у Скупштини акционара Предузећа, да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана објављивања сазива ове Скупштине акционара у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“, на адресу Предузећа доставе приједлоге кандидата за једног члана Надзорног одбора Предузећа испред мањинских акционара, који треба да имају завршену високу стручну спрему.

Материјали и приједлози одлука се објављују на интернет -сајту Бањалучке берзе и интернет- сајту Предузећа.
Акционари Предузећа имају право да изврше увид у материјале, те приједлоге одлука за наведену сједницу Скупштине акционара, у просторијама Управе Предузећа сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часова, почев од 18.03.2015. године. 
Правни основ за доношење одлука и назнака прописане већине за доношење предложених одлука, назначени су у преамбули приједлога одлука.
Листа акционара, коју издаје  Централни регистар и  која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција,  а на основу које се остварује  право учешћа и право гласа на овој Скупштини, прибавиће се са даном 22.03.2015.године.
У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, поновљена Скупштина ће се одржати дана 08.04.2015. године (сриједа) са истим дневним редом, у исто вријеме и на истом мјесту, а у том случају, Листа акционара коју издаје  Централни регистар, прибавиће се са даном 29.03.2015.године.

Право да учествују у раду сједнице имају сви акционари, односно њихови пуномоћници који имају овјерену пуномоћ.


Обавјештавају се акционари да су се дужни пријавити за регистрацију пола сата прије почетка наведене сједнице.                                                                                                             

                                                                                                                        

                                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ
                                                                                                                                 НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                                                     Мара Пилиповић, дипл.правник с.р.

 

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > II vanredna skupstina akcionara