Ћир > Услуге > Правна лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > Директна пошта

Директна пошта
Директна пошта је услуга преноса пошиљака чији садржај чини искључиво огласни, маркетиншки или рекламни материјал (леци, каталози, брошуре, рекламни узорци, промотивне новине и часописи, промотивни CD и сл.) који садржи идентичну поруку, осим имена, адресе и идентификацијске ознаке примаоца, те других измјена које не мијењају садржај поруке, а које се достављају за најмање 30 прималаца.

Рачуни за режије, други рачуни, финансијски и други извјештаји, адресовани на одређеног примаоца не сматрају се директном поштом, као ни пошиљка која је у омоту комбинована са другим пошиљкама.
Директна пошта може бити адресована и неадресована.

Пошиљке адресоване директне поште у лијевом горњем углу адресне стране морају имати ознаку «ДИРЕКТНА ПОШТА» («DIRECT MAIL»).

Пошиљке адресоване директне поште могу бити највише масе до 1000 гр и димензија прописаних за обично писмо. 
Пошиљалац је обавезан, приликом предаје, јавном поштанском оператеру дати на увид један примјерак садржаја пошиљке коју шаље као директну пошту.
Пошиљка коју пошиљалац шаље без адресе примаоца сматра се неадресованом директном поштом.
Пошиљке неадресоване директне поште могу бити највише масе до 100 гр и димензија прописаних за обично писмо. 
Услови и начин предаје пошиљака директне поште могу се уредити уговором који закључује пошиљалац са јавним поштанским оператером.

Директна пошта адресована

Директна пошта адресована
I количински разред: 30 – 30,000 пошиљака на годишњем нивоу
I    стопа 20 0.45
II   стопа        21 до 50 0.55
III  стопа      51 до 100 0.65
IV    стопа 101 до250 0.75
V  стопа        251 до 500 1.00
VI  стопа      501 до 1000 1.50
II количински разред: 30,001 – 50,000  пошиљака на годишњем нивоу
I    стопа 20 0.40
II   стопа        21 до 50 0.50
III  стопа      51 до 100 0.60
IV    стопа 101 до 250 0.70
V   стопа        251 до 500 0.90
VI  стопа      501 до 1000 1.20
III количински разред: преко  50,000 пошиљака на годишњем нивоу
I    стопа 20 0.35
II   стопа        21 до 50 0.45
III  стопа      51 до 100 0.55
IV   стоп 101 до 250 0.65
V  стопа        251 до 500 0.80
VI  стопа      501 до 1000 0.90
Напомена: Количина пошиљака директне поште у оквиру уговореног количинског разреда је укупан број пошиљака, без обзира на масу, које корисник услуга преда током уговорене године.

  

Директна пошта неадресована

Директна пошта неадресована
I количински разред: 30 – 10,000 пошиљака
I    стопа 20 0.09
II   стопа        21 до 50 0.12
III  стопа      51 до 100 0.16
II количински разред: 10,001 – 50,000 пошиљака
I    стопа 20 0.07
II   стопа        21 до 50 0.10
III  стопа      51 до 100 0.14
III количински разред: 50,001 – 100,000  пошиљака
I    стопа 20 0.06
II   стопа        21 до 50 0.08
III  стопа      51 до 100 0.13
I количински разред: 100,001 – 250,000 пошиљака на годишњем нивоу
I    стопа 20 0.05
II   стопа        21 до 50 0.07
III  стопа      51 до 100 0.12
II количински разред: 250,001 – 500,000 пошиљака на годишњем нивоу
I    стопа 20 0.04
II   стопа        21 до 50 0.08
III  стопа      51 до 100 0.11
III количински разред: преко  500,001 пошиљака на годишњем нивоу
I    стопа 20 0.03
II   стопа        21 до 50 0.05
III  стопа      51 до 100 0.10
Напомена: Утврђена цијена за количине од 100,001 комад и више ће се примјењивати и у случају да корисник на годишњем нивоу у више отпрема предаје наведене количине.
 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Писмоносне услуге
Ћир > Услуге > Правна лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > portal > direktna posta