Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > Тисковинa

Тисковинa

Тисковина је отворена писмоносна пошиљка чији садржај нема значај личног или пословног дописивања, а штампана је у више истовјетних примјерака на папиру, картону или другом материјалу. Тисковином се сматра и пошиљка која садржи књиге и штампу. 
Књиге су непериодичне штампане публикације. На сваком примјерку књиге морају бити одштампани: наслов књиге, име и презиме аутора, мјесто издања, година издања и издавач. Листови књиге морају бити међусобно увезани (тврди увез, броширано-лијепљено, броширано-шивано или неки други начин који се примјењује за увезивање књига). 
Штампа је штампана публикација, коју издаје издавач свакодневно, повремено или у одређеном временском периоду (новине и часописи). На сваком примјерку новина и часописа морају бити одштампани подаци о издавачу, главном уреднику и штампарији, те датуму штампе. 
Новине су штампана публикација коју издаје издавач свакодневно или у одређеном временском периоду, а није укоричена ни увезана. 
Часопис је укоричена и увезана штампана публикација коју издаје издавач редовно или повремено. 
Тисковина се предаје у отвореној коверти, а може се предати и у омотници затвореној тако да поштански радник може провјерити садржај без оштећења омотнице.
У лијевом горњем углу адресне стране тисковине пошиљалац је обавезан ставити ознаку "ТИСКОВИНА" ("IMPRIME").
Јавни поштански оператери могу допустити затварање тисковина предатих у великом броју уз издавање одговарајуће дозволе чији број мора бити уписан на свакој пошиљци испод ознаке "ТИСКОВИНА" ("IMPRIME") или "ТИСКОВИНА СА СНИЖЕНОМ ПОШТАРИНОМ" ("IMPRIME A TAXE REDUITE"). 
Тисковина  може да садржи и наруџбеницу,  рачун, отпремницу, налог за плаћање, магнетни медиј, компакт диск и слично, који се односе на садржину пошиљке и чине њен саставни дио.

 
Штампа може садржавати штампани прилог који испуњава сљедеће услове: 
а)  да је њихов саставни дио и уложен у појединачни примјерак штампе; 
б)  да је издавач прилога исти као и за штампу; 
ц)  да постоји међусобна веза садржаја прилога и штампе. 


Штампа може имати и друге прилоге који нису наведени у ставу (9) овог члана, али се у том случају за те прилоге наплаћује додатна поштарина за такву врсту прилога или пошиљке. 
На тисковини је допуштено прецртати, обиљежити или подвући неке ријечи или дијелове текста, те исправити штампарске грешке. У књизи је допуштено написати посвету. 
Тисковина може бити масе до 2 кг и димензија које одговарају димензијама прописаним чланом 13. за писмо. 
Изузетно, тисковина може бити масе до 5 кг ако је садржај недјељив или чини цјелину. 
Приликом прве предаје новина и часописа издавач или његов опуномоћеник или дистрибутер обавезан је приложити потврду тијела надлежног за јавно саопштавање, те два примјерка новина и часописа којима доказује да су испуњени сви прописани услови за предају новина и часописа. 
Ако новине и часописе предаје издавач или његов опуномоћеник или дистрибутер, свежањ новина и часописа може бити масе до 10 кг, а врећа с новинама и часописима може бити масе до 30 кг. 
Појединачно адресована тисковина која садржи новине и часописе и која је сложена за отпрему не може имати ни једну димензију већу од 300 мм. Свежањ тисковина које садрже новине и часописе не може имати ниједну димензију већу од 450 мм. 

 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Писмоносне услуге
Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > portal > Tiskovina